Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ARCHIWUM NEWSÓWMsza św. w intencji śp. Władysława Molęckiego

Msza święta w intencji śp. Władysława Molęckiego zostanie odprawiona 11 listopada br. o godzinie 17.00 w Żarkach Letnisko. Bezpośrednio przed Mszą Św. - o godz. 16.30 na grobie Przewodniczącego zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

Władysław Molęcki był wieloletnim działaczem związkowym, a w latach 1998 - 2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice. Później wybrany został na Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Władysław Molęcki był także wieloletnim Członkiem Komisji Krajowej "S".

Podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali był rzecznikiem strony społecznej w negocjacjach z przedstawicielami koncernu Mittal Steel.

11 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, ul. Grunwaldzka 14 o godz. 17.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Władysława, na którą serdecznie zapraszamy. Bezpośrednio przed Eucharystią zapraszamy do wspólnej modlitwy przy grobie Przewodniczącego.ZAPROSZENIE NA BIESIADĘ


Zmiana miejsca obsługi socjalnej

Od piątku, 29 września 2023 r. obsługa socjalna pracowników ArcelorMittal Poland S.A. odbywa się w nowym miejscu - dawnej restauracji Jedenastka - al. J. Piłsudskiego 92 a.

Kontakt do Biura spółki Impel Facility Services prowadzącej obsługę socjalną:

telefony: 32 792 86 05, 32 792 86 06

e-mail:
biuro.partner@impel.pl


Możliwość składania wniosków i oświadczeń przez udostępnione w AMDSP aplikacje

18 września br. uzgodnione zostały zmiany do Regulaminu Pracy w ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o. o. regulujące możliwość składania wniosków i oświadczeń przez pracowników spółki za pomocą dostępnych aplikacji.

W związku z wdrożeniem w AMDSP możliwości komunikacji na linii pracownik - pracodawca za pomocą aplikacji - pracodawca zawarł z NSZZ Solidarność porozumienie, na mocy którego do Regulaminu Pracy wprowadzone zostały zapisy regulujące tę kwestię.

Do Regulaminu Pracy AMDSP wprowadzone zostały zapisy regulujące kanały komunikacyjne pomiędzy pracodawcą a pracownikami - pracodawca udostępnia bowiem do użytkowania aplikacje: pulpity pracownicze w serwisie Enova 365 oraz Intranet - What'sAM.

Nowe zapisy Regulaminu Pracy stanowią, że przed pierwszym logowaniem pracownik otrzyma od pracodawcy indywidualny login oraz hasło celem dokonania pierwszej rejestracji w aplikacjach. Po pierwszym logowaniu aplikacje wymuszają, aby pracownik nadał nowe, indywidualne hasło do danej aplikacji. Pracownik zobowiązany jest do nie udostępniania nikomu własnego indywidualnego loginu oraz hasła do danej aplikacji.

Wysłane przez pracownika wnioski oraz oświadczenia za pomocą udostępnionych aplikacji traktowane będą jako wiążące wnioski oraz oświadczenia złożone przez pracownika wobec pracodawcy w postaci elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Pracy.

W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia za pomocą aplikacji, pracownik nie może powoływać się na wady oświadczenia woli, w szczególności, że to nie on złożył dane oświadczenie woli wobec pracodawcy.

Pracownik, który ma dostęp do aplikacji winien złożyć do akt osobowych oświadczenie w postaci papierowej, że w sprawach prawa pracy, w których przepisy prawa na to pozwalają wszelkie wnioski oraz oświadczenia stron stosunku pracy będą odbywać się za pomocą aplikacji udostępnionych przez pracodawcę.

Zgodnie z prawem - nowe zapisy Regulaminu Pracy wchodzą w życie po 14 dniach licząc od daty ich ogłoszenia przez pracodawcę.


Wyższe benefity w programie Polecam-Zarabiam

Bonus wartości 1.800 zł. może otrzymać każdy pracownik ArcelorMittal Poland S.A. za polecenie nowej osoby, która zostanie zatrudniona w spółce. W przypadku zatrudnieniu pracownika na określonym stanowisku - wysokość benefitu rośnie aż do 3.000 zł.

W AMP rekrutacje prowadzone są w sposób ciągły, nie jest jednak tajemnicą, że braki kadrowe w pewnych obszarach są duże, a możliwość pozyskania pracowników o określonych kwalifikacjach - bardzo trudna. Jednym z rozwiązań wprowadzonych przez pracodawcę jest program poleceń pracowniczych

Program Polecam-Zarabiam funkcjonuje w AMP już od kilku lat, a polega on na wypłacie przez pracodawcę benefitu pracownikowi, który poleci osobę z zewnątrz firmy, jako kandydata do pracy w AMP, następnie ten kandydat zostanie w spółce zatrudniony i przepracuje w niej więcej niż 3 miesiące.

Od 18 września br. pracodawca dokonał zmian w regulaminie programu poleceń pracowników wprowadzając wyższe kwoty benefitu za polecenie kandydatów do pracy w wysokości:

- 3.000 zł brutto za nowego pracownika zatrudnionego na stanowiskach produkcyjnych, stażowych, specjalistycznych, kierowniczych w zawodach: elektryk, energetyk, elektronik, elektromonter;

- 1.800 zł brutto za nowego pracownika zatrudnionego na pozostałych stanowiskach.

Pamiętać należy, że zmiany wchodzą w życie dla poleceń wprowadzonych w systemie od 18 września br. Wszystkie polecenia przed tą datą wypłacane będą zgodnie ze stawkami obowiązującymi w poprzednim regulaminie - 1.500 zł brutto. Aktualne oferty pracy znajdują się w zakładce Kariera, na stronie: poland.arcelormittal.com


IX Marszobieg charytatywny
IX Marszobieg charytatywny będzie miał miejsce w następujących terminach:

26 września w Dąbrowie Górniczej
27 września w Krakowie
28 września w Zdzieszowicach


Do 25 sierpnia br. przyjmowane były zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych niepełnosprawnych dzieci do corocznej akcji zbierania funduszy na ich leczenie i rehabilitację podczas Marszobiegu charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A.

Rodzice/opiekunowie prawni niepełnosprawnych dzieci w wieku poniżej 18 lat potrzebujący pomocy przy leczeniu i rehabilitacji swoich pociech mogą zgłosić je do akcji za pomocą formularza dostępnego na stronie fundacja-naszedzieci.pl oraz u koordynatora Marszobiegu.

Pomocy oczekiwać mogą dzieci aktualnie zatrudnionych pracowników, dzieci po zmarłych pracownikach będących w chwili śmierci pracownikami oraz dzieci pracowników, którzy ulegli wypadkowi lub ciężkiej chorobie uniemożliwiającej powrót do pracy, będących w chwili wypadku lub choroby pracownikami spółek: AMP, Kolprem, AM Refractories, AMBCOE, PUW HKW, AM Recykling Polska.

O ostatecznym wyborze osób, którym dedykowany będzie Marszobieg zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora akcji.

Pomoc uzyskana za pośrednictwem akcji przeznaczona może być na specjalistyczną rehabilitację, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Koordynatorami akcji są:

* Dąbrowa Górnicza: Anna.Browne@arcelormittal.com ; tel. 668 461 879, - budynek inżynieringu
* Kraków:
Magdalena.Ciurkot@arcelormittal.com ; tel. 664 781 806 - budynek Straży Pożarnej
* Zdzieszowice:
Magdalena.Musial@arcelormittal.com ; 668 480 330 - budynek szkolenia BHP.Program rabatowy Orlenu dla Członków NSZZ Solidarność
- Lista Stacji Paliw ORLEN


Członkowie NSZZ Solidarność na podstawie legitymacji członkowskiej mogą korzystać z programu rabatowego wprowadzonego przez Orlen. W tym celu muszą wyrobić Kartę Rabatową. W ramach programu Członek Związku może liczyć na upust cenowy na paliwa EFECTA oraz VERVA na Stacjach Paliw PKN ORLEN, myjnię automatyczną oraz odkurzacz, oleje silnikowe oraz płyny do spryskiwaczy, a także produkty Stop Cafe.

Karty Rabatowe są wydawane na wybranych stacjach paliw PKN ORLEN (lista Stacji Paliw do wglądu w sekretariacie Związku i na naszej stronie internetowej). Uprawnionym do otrzymania Karty Rabatowej jest każdy Członek NSZZ "Solidarność" posiadający elektroniczną legitymacją członkowską, będącą podstawą do jej wydania.

Koszt wydania Karty Rabatowej wynosi 1 zł i regulowany jest na stacji paliw wydającej Kartę Rabatowa.

Karta Rabatowa uprawnia do otrzymania upustu cenowego na: paliwa EFECTA oraz VERVA na Stacjach Paliw PKN ORLEN, myjnię automatyczną oraz odkurzacz, oleje silnikowe oraz płyny do spryskiwaczy oraz produkty Stop Cafe.

Karta uprawnia Użytkownika do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 300 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu tego limitu upust na paliwo nie będzie naliczany do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wykorzystanie (przekroczenie limitu).

By uzyskać rabat przed dokonaniem płatności należy okazać Kartę Rabatową pracownikowi stacji, który z kolei zweryfikuje zgodność numeru rejestracyjnego zatankowanego auta z przypisanym do karty. Użytkownik za zakupione paliwo będzie uprawniony do otrzymania w chwili zakupu upustu od ceny detalicznej brutto produktów i usług na Stacji Paliw PKN ORLEN.

Użytkownik po transakcji otrzyma paragon, a w przypadku wyrażenia takiej chęci - uzyskania faktury imiennej - bez numeru NIP Użytkownika.

Ewentualne reklamacje Uzytkownik zgłasza do PKN ORLEN - e-mail: reklamacje.biznestank@orlen.plWystąpienie o dodatkową nagrodę dla pracowników AMP

Największe Organizacje Związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły w dniu 10 lipca 2023 r. do Prezesa Zarządu p. Sanjay Samaddara o wypłacenie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 r. dodatkowej nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. Pismo otrzymali również Dyrektor Generalny AMP p. Wojciech Koszuta oraz Dyrektor Personalny AMP p. Stanisław Ból. Związkowcy domagają się wypłaty dodatkowych środków w wysokości 3.000 zł dla każdego pracownika spółki.

Działające w AMP największe organizacje związkowe wystąpiły do pracodawcy o wypłacenie Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 r. nagrody wyrównawczo-inflacyjnej łagodzącej skutki pogarszającej się sytuacji rynkowej w Polsce.

Związki zawodowe zaproponowały, by wysokość nagrody wynosiła 3.000 złotych dla każdego pracownika spółki i została wypłacona na zasadach i w terminie uzgodnionym przez strony.

W uzasadnieniu powyższego wniosku organizacje związkowe stwierdziły, iż w sytuacji już bardzo wysokich kosztów utrzymania rodzin pracowniczych związanych m.in. z wysokimi kosztami podstawowych artykułów tj. żywność, energia, nadal występującej na bardzo wysokim poziomie inflacji oraz rekordowego wręcz spadku wartości realnej wynagrodzeń, dodatkowe wsparcie załogi jest niezbędne.

Bardzo ważną kwestią jest również fakt, że z dniem 1 lipca 2023 r. w Polsce po raz drugi w tym roku nastąpił wzrost minimalnej płacy za wynagrodzenie, co z kolei przy braku kolejnych podwyżek płac dla pracowników AMP powoduje zbliżenie wynagrodzeń załogi do najniższej krajowej.

Organizacje związkowe zwróciły uwagę, że wynagrodzenie za pracę to podstawowy czynnik, który jest brany pod uwagę przy ocenie pracodawcy, a mało atrakcyjna płaca, przekłada się na postrzeganie AMP jako mało atrakcyjnego pracodawcy zarówno przez samych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów do pracy.

Sygnatariusze wystąpienia zauważyli przy tym, że wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2023 r. w sumie wynosi 19,6% i jest wyższy aniżeli tegoroczne podwyżki wynagrodzeń.

Ponadto przedstawiciele strony społecznej przypomnieli również pracodawcy że w trudnej sytuacji pandemii oraz stanu zagrożenia pandemicznego załoga AMP przy znacznie okrojonych wielkościach kadrowych stanęła na wysokości zadania i wypracowała dla pracodawcy spore zyski. Teraz, w tak trudnym dla rodzin pracowniczych momencie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej - oczekuje wzajemności.

Zakładowe Organizacje Związkowe zadeklarowały gotowość do rozmów i wystąpiły o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego ustalenia zasad i terminu wypłaty nagrody wyrównawczo-inflacyjnej mającej złagodzić pracownikom skutki obecnej sytuacji rynkowej.

Pod pismem podpisały się:

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.;
- NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.;
- Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza;
- Hutnik Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza;
- Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska S.A. Kraków.Dodatkowe pieniądze z wypłatą za lipiec 2023 r.

Wynagrodzenie pracowników ArcelorMittal Poland S.A. za lipiec 2023 r. będzie wyższe o kwotę 420 zł.

Dodatkowe środki wynikaj z porozumienia płacowego zawartego miedzy organizacjami związkowymi a pracodawcą na 2023 r. i składają się na nie: nagroda za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 2022 r. oraz nagroda EBITDA wraz z maksymalnym jej przekroczeniem.

Zgodne z podpisanym porozumieniem płacowym pracownicy AMP w 2023 r. otrzymają nagrodę roczną za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 2022 r. w pełnej wysokości 1.000 zł. Wypłata nagrody podzielona została na trzy raty: 500 zł - wypłacona została wraz z wynagrodzeniem za marzec br, oraz dwa razy po 250 zł - wypłata z wynagrodzeniem za lipiec br. i z wynagrodzeniem za listopad br.

Stąd też pracownicy w sierpniu otrzymają II ratę nagrody w wysokości 250 zł.

Z wynagrodzeniem za lipiec pracownicy otrzymają również II część z 400 zł nagrody EBITDA (100 zł) wraz z maksymalnym jej zwiększeniem w związku z osiągnięciem przez AMP lepszego od zakładanego w biznesplanie wyniku. Ostatecznie wysokość II części nagrody EBITDA wynosi 170 zł.

Sumując pracownikom AMP na dzień 10 sierpnia br. wypłacona zostanie dodatkowa kwota 420 zł.


Od 1 lipca br. wyższa wartość posiłków

Od 1 lipca 2023 r. w ArcelorMittal Poland S.A. cena posiłku wynosi 21,02 zł brutto. Dzięki uzgodnieniom strony społecznej z pracodawcą - wzrost wartości posiłku nie wpływa na wysokość odpłatności ponoszonej przez pracowników.

Z dniem 1 lipca br. w AMP podniesiona została wartość posiłków do kwoty 19,46 zł netto (21,02 zł brutto).

Podwyżka ceny posiłku nie wpływa jednak na wysokość dopłat pracowników korzystających z posiłków regeneracyjnych. Zgodnie bowiem z ustaleniami zawartymi w porozumieniu płacowym na 2023 r. wzrost ceny posiłku nie powoduje wzrostu pracowniczej części dopłaty do posiłku regeneracyjnego. Dopłata została utrzymana na poziomie z 2022 r. i wynosi 1,48 zł za każdy posiłek.

Zmiana wartości posiłku nie powoduje konieczności składania nowych zgód na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Posiłki profilaktyczne są natomiast posiłkami bezpłatnymi dla pracowników - ich pełny koszt pokrywa pracodawca.Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego dąbrowskiej Solidarności i Dzień DzieckaFOTO galeria


Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza połączony z obchodami Dnia Dziecka zorganizowany zostanie 3 czerwca 2023 r. na stadionie UKS w Dąbrowie Górniczej - Okradzionów, ul. Białej Przemszy.

Organizowany przez dąbrowską Solidarność turniej rozpocznie się na boisku UKS Przemsza-Okradzionów o godz. 9.00. Wzorem lat ubiegłych towarzyszyć mu będą liczne atrakcje, które są przewidziane dla dzieci Członków Związku w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Zapisy chętnych do udziału w imprezie, w tym drużyn, które podejmą walkę o Puchar Przewodniczącego Związku, prowadzone będą przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek do 19 maja br.

Zgłaszane drużyny przez poszczególne Komisje mogą liczyć do 10 zawodników.
Prosimy o podawanie przy zapisach zarówno ilości uczestników, jak i wieku dzieci, które w imprezie wezmą udział.
Szczegółowej informacje można uzyskać u Przewodniczących oraz u kol. Mariusza Pietruszki - tel. 92-37.
Odpłatność za uczestnictwo: osoby dorosłe - 10 zł/osobę, dzieci - 5 zł/osobę.


Mały Hutnik w Kolpremie

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2023 r. pracownikom spółki Kolprem zostanie wypłacony tradycyjny dodatek hutniczy tzw. "Mały Hutnik"
w kwocie
542,12 zł.


Mały Hutnik i dzień wolny z okazji Dnia Hutnika

4 maja przypada Dzień Hutnika. Z tej okazji pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mają dodatkowy dzień wolny od pracy oraz otrzymają tradycyjny dodatek w wysokości 540,84 zł. Powyższe gratyfikacje wynikają z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją 9 maja br. na konta pracowników przelane zostaną dodatkowe środki wynikające z ZUZP w wysokości 540,84 zł. To tradycyjny dodatek jaki otrzymują corocznie pracownicy AMP z okazji ich święta zwany Małym Hutnikiem.

Mały Hutnik przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi AMP zatrudnionemu w firmie nie krócej niż 12 m-cy oraz zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu jego wypłaty bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Do okresu zatrudnienia w AMP zalicza się przy tym okres zatrudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP - wszystkie okresy wykonywania pracy na rzecz AMP oraz u pracodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu Karty Hutnika - okresy, w których była ona wypłacana. Oznacza to, że również pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w AMP, a wcześniej pracowali przez tzw. interimy na rzecz AMP dodatek otrzymają.

Kwota Małego Hutnika wynika z ZUZP i wynosi 6% średniej płacy w AMP z i kwartału, ale nie mniej niż 250 zł.

Ponadto dla pracowników AMP 4 maja jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przypominamy, że w przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Hutnika pomniejsza wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.


Nagroda EBITDA w AMP w maksymalnej wysokości

W maksymalnej wysokości wynikającej z zawartego na 2023 r porozumienia płacowego pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wypłacona zostanie nagroda EBITDA. Według przekazanej przez pracodawcę informacji wyniesie ona w sumie 440 zł/pracownika i wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za kwiecień - do 10 maja br.

Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym na 2023 r. uprawnionym pracownikom AMP wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA 2023 r. w łącznej wysokości 400 zł/pracownika. Nagroda wypłacona będzie w częściach:

- w przypadku osiągnięcia wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące br. - wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2023 r. w wysokości 200 zł/pracownika,
- w przypadku osiągnięcia wyniku EBITDA za 6 pierwszych miesięcy br. - wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023 r. w wysokości 100 zł/pracownika,
- w przypadku osiągnięcia wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy br. - wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023 r. w wysokości 100 zł/pracownika.

Jak poinformował pracodawca - w związku ze spełnieniem podanego warunku wypłaty nagrody, a nawet przekroczeniem zakładanego wyniku EBITDA za trzy pierwsze miesiące 2023 r. - pracownicy otrzymają wraz z wynagrodzeniem za kwiecień I część nagrody w wysokości 200 zł plus maksymalną wysokość jej zwiększenia, która zgodnie z zapisami porozumienia płacowego liczona jest wskaźnikiem 20% od kwoty 1.200 zł (od I części nagrody EBITDA, I części nagrody za wkład pracy oraz nagrody dodatkowej), co łącznie daje wypłatę nagrody w maju w wysokości 440 zł.

Uprawnionymi do nagrody w pełnej kwocie są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali pełne 3 miesiące br. i na dzień 1 maja br. będą pozostawali w zatrudnieniu. Nagroda jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc okresu obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody ustala się w proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i jego negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, nagroda nie jest pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.Uroczysta msza za hutnikówFOTO galeria


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza Członków Związku, wszystkich pracowników wraz z rodzinami na uroczystą mszę świętą w intencji hutników i ich rodzin, która odprawiona zostanie w Dzień Hutnika

4 maja br. o godzinie 18.00 w Kościele p.w. św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu (ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2).Wyższa refundacja kosztów przy zakupie okularów korekcyjnych

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie refundacji kosztów okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi został podpisany 6 kwietnia br. Tym samym od 1 stycznia 2023 r. w ArcelorMittal Poland S.A. obowiązuje wyższa refundacja zakupu okularów korekcyjnych w wysokości 450 zł.

Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę stosowania takich okularów przy obsłudze monitora ekranowego nakładają na pracodawcę zapisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Pracownikom zatrudnionym w AMP, którzy użytkują w czasie swojej pracy monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy, tj. co najmniej 4 godziny oraz posiadającym stosowne zaświadczenie od lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej o potrzebie używania okularów (Zaświadczenie - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/20216 DG), przysługuje refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów w wysokości - od 1 stycznia 2023 r. - do 450 zł. Zwrot kosztów zakupu okularów przysługuje nie częściej niż raz na pięć lat.

Pamiętać przy tym należy, że badania profilaktyczne dla pracowników wykonują - zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy umowami w tym zakresie - uprawnieni lekarze z Poradni Medycyny Pracy. Zaświadczenia wystawione przez lekarza z innej poradni nie są honorowane.

Pracownik, któremu zalecono do pracy przy obsłudze monitora ekranowego stosowanie okularów korekcyjnych ich zakup może zrealizować w dowolnym zakładzie optycznym.

Celem uzyskania od pracodawcy refundacji pracownik winien złożyć stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym w wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych oraz wystawioną przez sprzedawcę fakturą VAT lub rachunkiem - imienne na pracownika. We wniosku potwierdzony winien zostać również fakt korzystania przez pracownika z monitora ekranowego przez min. połowę dobowego wymiaru czasu pracy przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej lub Dyrektora Kadr, Płac i Dialogu Społecznego/osobę przez niego upoważnioną. Wiosek należy składać u koordynatora kadrowego - do czasu uruchomienia takiej możliwości w aplikacji MyHrPortal.

W przypadku pracowników, którzy otrzymali refundację zakupu okularów korekcyjnych na wnioski złożone w terminie od 1 stycznia 2023 r. do daty wydania niniejszego Aneksu w niższej kwocie, jaka do tej pory obowiązywała (300 zł) - otrzymają oni uzupełnienie dokonanej już refundacji wraz z wynagrodzeniem za kwiecień.Zapraszamy na karczmę piwną!


Trochę ruchu na orliku - zapraszamy

MOZ NSZZ Solidarność dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do gry w piłkę nożną.

Amatorskie mecze piłki nożnej rozgrywane będą na boisku ORLIK przy szkole podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej - ul. Gustawa Morcinka 4 w każdy poniedziałek w godz. 20.00 - 21.45.

Osoby zainteresowane grą proszone są o kontakt z kol. Patrykiem Chycem tel. 539 266 993 lub 662 223 493.

Do końca sierpnia organizator zaprasza wszystkich chętnych, od września możliwość rozgrywek dla Członków Solidarności.
Przyjdź i pograj, a może będzie z tego coś więcej?Zmarł BRONISŁAW OLEJNICZAK


Nasi przedstawiciele w strukturach ponadzakładowych NSZZ "S"

Związek Zawodowy Solidarność działa w licznych obszarach i na wielu płaszczyznach, a w podmiotach pracujących na rzecz hutnictwa czynnie działają przedstawiciele naszej organizacji - MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. We wszystkich strukturach Związku trwa okres wyborczy na nową kadencję - 2023 - 2028. 3 kwietnia przeprowadzone zostały wybory w Regionalnej Sekcji Hutnictwa, podczas których nasi przedstawiciele wybrani zostali do ponadzakładowych struktur Związku.

W wyniku przeprowadzonych w RSH wyborów Członkami Rady Regionalnej Sekcji Hutnictwa z NSZZ Solidarność dąbrowskiego oddziału AMP zostali:

- Pietruszka Mariusz
- Słomczyński Jakub
- Szypczyński Dariusz

Członkiem Komisji Rewizyjnej RSH został Woźniak Artur.

Delegatami na Kongres Regionalnego Sekretariatu Metalowców w kadencji 2023 - 2028 są:

- Nowak Mirosław
- Pietruszka Mariusz
- Słomczyński Jakub

Na funkcję Delegata na WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa powołani zostali:

- Ciborowski Grzegorz
- Maciążek Janusz
- Nowak Mirosław
- Pietruszka Mariusz
- Słomczyński Jakub
- Sobieraj Zdzisław
- Szendzielorz Marek
- Szymański Grzegorz
- Szypczyński Dariusz
- Wijatkowski Adam
- Woźniak Artur

Przedstawicielom naszego Związku serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz branży hutniczej i jej pracowników.


Mirosław Nowak przewodniczy całej Solidarności w AMP

Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. jednogłośnie wybrany został Mirosław Nowak z dąbrowskiego oddziału spółki. Delegaci dokonali również wyboru Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., która z kolei wybrała Prezydium Związku, a także członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji Rewizyjnej ZOK, na czele której stanął Adam Oczkowski.

XXIII Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK-u odbyło się w piątek, 31 marca 2023 r., a nad prawidłowością dokonywanych wyborów czuwała Justyna Latos - przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ "Solidarność".

W skład Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. wchodzą wszystkie Międzyzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ "Solidarność" z poszczególnych lokalizacji, w których AMP ma swoje oddziały: Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic, Chorzowa i Zdzieszowic. To ZOK jest stroną dla pracodawcy - AMP w sprawach dotyczących praw pracowniczych i związkowych. W ostatni piątek Delegaci zdecydowali, w jakim składzie ZOK będzie funkcjonował w kadencji 2023 - 2028.

W oficjalnej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele pracodawcy - Stanisław Ból - Dyrektor Personalny AMP oraz Agnieszka Kukla - Dyrektor Kadr i Płac.

Po przeprowadzonych wyborach ZOK funkcjonuje w następującym składzie:


Prezydium Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.
na kadencję 2023 - 2028:

Nowak Mirosław - Przewodniczący
Wątkowski Roman - Zastępca Przewodniczącego
Zając Wiesław - Skarbnik
Słomczyński Jakub - Sekretarz
Kaczmarek Dariusz- Członek Prezydium
Maligłówka Zbigniew - Członek Prezydium
Uglorz Andrzej - Członek Prezydium
Wesoły Zbigniew - Członek Prezydium


Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.
na kadencję 2023 - 2028:

Oczkowski Adam - Przewodniczący
Jakubiec Wiesław - Członek Komisji
Sobieraj Zdzisław - Członek Komisji


Zakładowa Komisja Koordynacyjna ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

zgodnie z podjętą uchwałą w kadencji 2023 - 2028 będzie liczyła 15 osób wraz z Przewodniczącym Związku. Delegaci zdecydowali również, iż tworzyć ją będą Przewodniczący poszczególnych MOZ-ów wchodzących w skład ZOK:

Nowak Mirosław (Dąbrowa Górnicza),
Wątkowski Roman (Kraków),
Maligłówka Zbigniew (Chorzów),
Kaczmarek Dariusz (Sosnowiec),
Uglorz Andrzej (Świętochłowice),
Wesoły Zbigniew (Zdzieszowice)
oraz na brakujące wakaty w głosowaniu tajnym wybrali osoby:
Dębiec Robert (DG),
Grabski Andrzej (K-ów)
Lebiest Stanisław (K-ów)
Pietruszka Mariusz (DG)
Słomczyński Jakub (DG)
Suder Beata (K-ów),
Świątkowski Roman (DG),
Wijatkowski Adam (DG),
Zając Wiesław (K-ów).

Podczas zebrania Delegaci przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą finansowania ZOK-u oraz Stanowisko, w którym zobowiązują Komisję Krajową do podjęcia działań mających na celu odmrożenie podstawy naliczania odpisu na ZFŚŚ, który aktualnie ustalony został w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 r. - kwotą bazową do obliczeń odpisów jest 4.434,58 zł. Tymczasem zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego powinna być wyliczana z przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.Prezydium dąbrowskiej Solidarnościw nowym składzie

Mirosław Nowak jako Przewodniczący Związku, Mariusz Pietruszka - Zastępca Przewodniczącego - Skarbnik oraz Jakub Słomczyński - Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz - w takim składzie powołane zostało Prezydium Międzyzakładowej Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2023 - 2028. Pierwsze posiedzenie MK w nowym składzie odbyło się 22 marca br.

Podczas posiedzenia powołano Komisję Zapomóg w składzie:

Jakub Słomczyński - Przewodniczący
Jan Czerw - Członek Komisji
Damian Jędruch - Członek Komisji
Grzegorz Szymański - Członek Komisji
Dariusz Szypczyński - Członek Komisji

Do podstawowych zadań Komisji Zapomóg należy rozpatrywanie wniosków i przyznawanie zapomóg zgodnie z Regulaminem oraz przedstawianie MK okresowych sprawozdań (co najmniej raz w roku) z działalności Komisji.Powołano Komisję Budżetową w składzie:

Mariusz Pietruszka - Przewodniczący
Robert Dębiec - Członek Komisji
Janusz Maciążek - Członek Komisji
Zdzisław Sobieraj - Członek Komisji
Roman Świątkowski - Członek Komisji

Do podstawowych zadań Komisji Budżetowej należy opiniowanie projektów budżetów MOZ NSZZ "Solidarność" AMP S.A. - DG na okresy roczne lub krótsze oraz zmian do tych budżetów i przedstawianie powyższych opinii MK.


Ważne, by dobrze przekazać pamięć młodemu pokoleniu
BIAŁY MARSZ PAPIESKI W KRAKOWIE !
20230402

FOTO galeria ; VIDEO 1 ; VIDEO 2 ; VIDEO 3


W niedzielę, 2 kwietnia br. - w 18 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II ulicami Krakowa przeszedł Biały Marsz Papieski mający pokazać wielkość i świętość naszego Polaka - Papieża. W Marszu wzięli udział min. Przewodniczący Związku Piotr Duda, Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", a także Członkowie Solidarności z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.

Trasa Białego Marszu była taka sama, jaką przeszedł biały marsz po zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku - z krakowskich Błoni, aleją 3-go Maja, aleją Mickiewicza, ulicami Karmelicką i Szewską na Rynek Główny.

Pomimo niesprzyjającej pogody i faktu, iż w tym samym czasie w Krakowie odbył się drugi marsz - w Białym Marszu Papieskim uczestniczyło - wg wskazań policji ok. 10 tys. ludzi.

Marsz rozpoczął się o godz. 13.30 wspólnym odśpiewaniem "Barki" i złożeniem przez przedstawicieli Solidarności - Piotra Dudę - Przewodniczącego Związku oraz Adama Lacha - szefa małopolskiej Solidarności kwiatów pod Kamieniem Papieskim na krakowskich błoniach.

- Dziś stajemy w obronie i jesteśmy solidarni z Janem Pawłem II i jesteśmy w wielu miastach na terenie całej Polski, gdzie odbywają się papieskie marsze - powiedział Piotr Duda. I podkreślił - Nie byłoby Solidarności ani wolnej Polski gdyby nie św. Jan Paweł II. Warto o tym pamiętać nie tylko w dniu dzisiejszym. Dla Solidarności jest to postać szczególna i nigdy nie będzie naszej zgody na szkalowanie dobrego imienia Jana Pawła II.

Podczas przemarszu odtwarzane były fragmenty homilii wygłoszonych przez św. Jana Pawła II w czasie komunizmu, odmówiony został również różaniec.

W Bazylice Mariackiej na krakowskim rynku o godz. 15 uczestnicy marszu wzięli udział we mszy św., zamówionej przez Solidarność, podczas której homilię wygłosił ks. infułat Bronisław Fidelus - student Karola Wojtyły, wyświęcony przez Niego na kapłana i Jego współpracownik w czasie posługi w Krakowie. Jak powiedział - Dziś po raz drugi dokonuje się zamach na świętego wielkiego Jana Pawła II, na Jego dobre imię i świętość. A świętość papieża była w Jego codziennym życiu. Można ją było zauważyć w Jego skupieniu, codziennej modlitwie, w czasie pielgrzymek do naszego kraju, podczas wędrówek górskich czy drogi krzyżowej. Jakaż otwartość Jego była wielka na drugiego człowieka, walka o sprawiedliwość i wolność każdego z nas, jakże cenił wartość życia ludzkiego! Jak mocno kochał naszą Ojczyznę!

Ks. infułat bardzo mocno podkreślił, jak ważne jest, by dobrze przekazać pamięć o naszym Papieżu młodemu pokoleniu.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Spoczywa w bazylice św. Piotra. Na stolicy Apostolskiej zasiadał ponad 26 lat i pięć miesięcy. Był pierwszym papieżem nie-Włochem od 455 lat.Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się pod hasłem "Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać".

FOTO galeria


41 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w terminie 16 - 17 września 2023 r. MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. organizuje wyjazd na uroczystości w niedzielę, 17 września br.

Pełny program przedstawia się następująco:

sobota, 16 września:

- godz. 15.00 - otwarcie Punktu Informacyjnego Pielgrzymki przy Sali Papieskiej;
- godz. 17.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- godz. 19.00 - Msza św. na szczycie dla pielgrzymów pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Kaszaka, biskupa sosnowieckiego);
- godz. 21.00 - Apel Jasnogórski pod przewodnictwem ks. bp Sławomira Odera, biskupa gliwickiego;
- godz. 21.30 Droga Krzyżowa na wałach;
- godz. 22.30 - 23.00 - indywidualne czuwanie przy obrazie Matki Bożej.

niedziela, 17 września:

- godz. 08.30 - otwarcie Punktu Informacyjnego Pielgrzymki przy Sali Papieskiej;
- godz. 09.30 - emisja filmu o bł. ks. Jerzym Popiełuszce;
- godz. 10.10 - Różaniec na szczyce;
- godz. 10.30 - przywitanie pielgrzymów prez Przeora Jasnej Góry, wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - Piotra Dudy;
- godz. 11.00 - Msza św. koncelebrowana na szczycie pod przewodnictwem ks. abp Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, homilię wygłosi ks. abp Adrian Galbas SAC, metropolita katowicki.

Organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy w tym roku jest Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność".

Dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 17 września o godz. 07.00 spod budynku związkowego. Powrót po zakończeniu Mszy św.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 776 61 05 oraz w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok 6. Serdecznie zapraszamy!


43 rocznica podpisania Porozumienia DąbrowskiegoFOTO galeria FOTO galeria


Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 43 rocznicy podpisania Porozumienia Dąbrowskiego i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", które odbędą się 11 września 2023 r. W ramach uroczystości dokonany zostanie akt nadania nazwy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 dotychczasowej ulicy Katowickiej.

Podpisane 11 września 1980 r. w Dąbrowie Górniczej porozumienie nie tylko potwierdzało zawarte wcześniej uzgodnienia w ramach porozumień w Gdańsku w zakresie tworzenia Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność, ale zagwarantowało utworzenie jednego ogólnopolskiego ruchu związkowego pod wspólnym kierownictwem w całej Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego reprezentującego komitety robotnicze zakładów i instytucji byli: Przewodniczący MKR - Andrzej Rozpłochowski, I Wiceprzewodniczący - Jacek Jagiełka, II Wiceprzewodniczący - Bogdan Borkowski, Sekretarz Zarządu - Kazimierz Świtoń, a także Członkowie Zarządu: Aleksander Karpierz, Zbigniew Kupisiewicz, Wiesław Tatko.

Ze strony Komisji rządowej porozumienie podpisali: Przewodniczący Komisji Rządowej Minister Hutnictwa - Franciszek Kaim, Minister Rolnictwa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Hutnictwa Naczelny Dyrektor ZHŻiSt. - Kazimierz Sąda, Naczelny Dyrektor Kombinatu Metalurg. "Huta Katowice" - Zbigniew Szałajda, Naczelny Dyrektor Kombinatu Huta im. Lenina - Eugeniusz Pustówka, Przewodniczący ZG ZZII - Antoni Seta, Generalny Dyrektor Zjednoczenia Metali Nieżelaznych - Franciszek Grzesiak.

W negocjowaniu porozumienia, w charakterze doradców, udział wzięli: Wiesław Chrzanowski, Stefan Kurowski, Janusz Krzyżewski, Zbigniew Bogusławski.

W efekcie uzgodnień strona rządowa gwarantowała również m.in.: dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, udostępnienie pomieszczeń przez dyrekcje zakładów pracy lub władze terenowe z przeznaczeniem na działalność związkową, możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych, możliwość otwarcia rachunków bankowych oraz gwarancję uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nowymi ustawami: Kodeksem pracy, o związkach zawodowych i o samorządzie robotniczym. Ustalono, że dokumenty konieczne do dopełnienia formalności - statuty, składy władz i wnioski o przyznanie lokali - będą przedstawiane wojewodom właściwym dla miejsca działania. Strona rządowa zobowiązywała się ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym, członkom komitetów strajkowych i robotniczych oraz ich rodzinom, a także osobom wspomagającym komitety robotnicze.

Program tegorocznych obchodów przedstawia się następująco:

- 09.30 - uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul Kościelna 20;
- 11.30 - uroczystości nadania nazwy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 (dawna ulica Katowicka) - Dąbrowa Górnicza, skrzyżowanie z ul. 11 Listopada - przy tzw. starym Realu;
- 12.30 - uroczystości na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (Huty Katowice) - złożenie kwiatów pod pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną huty oraz obchody pod Pomnikiem Porozumienia Dąbrowskiego.

Po uroczystościach Solidarność serdecznie zaprasza na poczęstunek do budynku dyrekcyjnego ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92.


Odsłonięcie tablicy poświęconej Biskupiemu Komitetowi Pomocy represjonowanym działaczom podziemia komunistycznego w Zagłębiu i ich rodzinom w latach 1983-89FOTO galeria


W sobotę 2 września 2023 r. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, przy ul. Skautów 1. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Biskupiemu Komitetowi Pomocy przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, działającemu w parafii w latach 1983-89.

Uroczystość zapoczątkowała msza św., którą odprawił bp Grzegorz Kaszak. Podczas kazania biskup nawiązał do powstających po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. ośrodkach duszpasterstwa świata pracy oraz komitetach pomocy najbardziej poszkodowanym. Taki komitet powstał m.in. z inspiracji bp. Stefana Bareły i jego biskupa pomocniczego Franciszka Musiela w Sosnowcu na Nowym Sielcu. Stronę świecką w ówczesnym punkcie pomocy reprezentowała Halina Koniarska. Głównym celem komitetu była pomoc i koordynowanie działalności charytatywnej na rzecz uwięzionych i internowanych oraz ich rodzin.

Prowadzący Punkt Pomocy prowadzili szczegółową ewidencję osób represjonowanych (internowanych, skazanych, zwolnionych z pracy, wyrzuconych ze szkoły itp.).

Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez prezesa Stowarzyszenia "Porozumienie Katowickie - 1980" Jana Cegielskiego w towarzystwie współorganizatora uroczystości - prezydenta Sosnowca - Arkadiusza Chęcińskiego. Tablica powstała dzięki staraniom Stowarzyszenie "Porozumienia Katowickie - 1980" przy wsparciu miasta Sosnowiec. W kolejnym punkcie ks. bp. Grzegorz Kaszak dokonał uroczystego aktu poświęcenia tablicy na froncie kościoła.

Udział w uroczystości wzięli dawni działacze podziemia antykomunistycznego z Zagłębia korzystający z pomocy Komitetu w latach 1983-1989, hierarchowie kościoła diecezji częstochowskiej i sosnowieckiej, szef Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach - Andrzej Sznajder, prezes Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach Robert Cupa, przedstawiciele środowisk kombatanckich, delegacje związków zawodowych NSZZ Solidarność", służb mundurowych, przedstawicielka Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im Białego Orła w Sosnowcu, Poczty Sztandarowe oraz zaproszeni goście. Uroczystości towarzyszyła orkiestra z Centrum Kultury w Sosnowcu, która wykonała hymn państwowy i hymn Solidarności pt."Solidarni, Nasz jest ten dzień".

Przedstawiciele firm i instytucji, którzy wsparli inicjatywę upamiętnienia d. Komitetu Pomocy - otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości była prezentacja wystawy pt. "Solidarni z >Solidarnością".WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE MPKZP za rok 2022

ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ INFORMUJE CZŁONKÓW MPKZP DG, ŻE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za rok 2022 odbędzie się w dniu 31.03.2023 r. (piątek), o godzinie 14.00, w sali nr 121 w budynku dyrekcyjnym ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.

UWAGA:

Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów określonych przez Dyrekcję Wykonawczą ArcelorMittal Poland S.A., dotyczących organizacji spotkań w ArcelorMittal Poland S.A. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Udział w tym spotkaniu możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu MPKZP umieszczenia zainteresowanej osoby na liście obecności.

Osoby nie zgłoszone wcześniej i którym nie potwierdzono umieszczenia na liście obecności nie będą mogły wziąć udziału w tym Zebraniu.

Za Zarząd MPKZP
Jerzy Piekarczyk
Tel. kom. 668 312 484 ; e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com


MIROSŁAW NOWAK szefem Solidarności w dąbrowskim oddziale AMP
na kadencję 2023-2028


Mirosław Nowak został Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

Wyboru nowego szefa Związku na kadencję 2023-2028 dokonali Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w piątek, 10 marca 2023 r.
Podczas MZD dokonano również wyborów Międzyzakładowej Komisji, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" oraz Delegatów na Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność".


Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zgodnie z podjętą uchwałą w kadencji 2023 - 2028 będzie liczyła 31 osób wraz z Przewodniczącym Związku, Delegaci zdecydowali również, iż tworzyć ją będą Przewodniczący poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek:

Chmiel Agnieszka, Czerw Jan, Dębiec Robert, Grzych Mirosław, Jędruch Damian, Konwińska Karolina, Koszowski Rafał, Kurzynowski Stanisław, Leks Marek, Maciążek Janusz, Musialik Magdalena, Opler Piotr, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub, Szendzielorz Marek, Szymański Grzegorz, Świątkowski Roman, Woszczyk Adam, Woźniak Janusz,
oraz
Chyc Patryk, Ciborowski Grzegorz, Czyżycka Dorota, Foltynowicz Tomasz, Kuliński Roman, Lech Andrzej, Pawlusiński Artur, Sikora Waldemar, Sobieraj Zdzisław, Szypczyński Dariusz, Wijatkowski Adam.


Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna (MKR) w nowej kadencji pracować będzie w składzie:

Białowąs Sławomir, Bigaj Zbigniew, Czworowski Jarosław, Oczkowski Adam, Woźniak Artur.

Podczas MZD Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się i jej Przewodniczącym został Adam Oczkowski.


Delegatami na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. zostali:

Ciborowski Grzegorz, Dębiec Robert, Maciążek Janusz, Nowak Mirosław, Oczkowski Adam, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub, Sobieraj Zdzisław, Świątkowski Roman, Wijatkowski Adam, Woźniak Janusz.


Na funkcję Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" wybrano osoby:

Ciborowski Grzegorz, Nowak Mirosław, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub.


Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność" są:

Ciborowski Grzegorz, Maciążek Janusz, Nowak Mirosław, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub, Sobieraj Zdzisław, Szendzielorz Marek, Szypczyński Dariusz, Szymański Grzegorz, Wijatkowski Adam, Woźniak Artur.


Delegaci postanowili upoważnić Międzyzakładową Komisję do ustalenia liczby członków Prezydium Związku oraz do dokonani wyborów członków Prezydium na poszczególne funkcje ze swojego składu. Posiedzenie MK zostało zaplanowane na środę 22 marca br.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wystosowało apel skierowany do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o podjęcie działań mających na celu zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich z zachowaniem wszelkich praw wynikających z przynależności do NSZZ "Solidarność" dla Członków Związku, którzy ukończyli 75 rok życia.


Wyniki wyborów w Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek

Są już pierwsze wyniki wyborów władz statutowych ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza - na szczeblu poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek, gdzie Członkowie Związku (lub wybrani wcześniej delegaci) wybierają Przewodniczącego Komisji, skład Komisji oraz Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dąbrowskiej Solidarności, które z kolei wybierze wyższe władze naszej organizacji.


Wyniki dotychczas przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco:

Komisja Wydziałowa Administracji - wybory przeprowadzone zostały poza zebraniem (z urną), zakończone zostały 17 stycznia 2023 r. Wyniki wyborów:
>> wiecej >>Peregrynacja obrazu Matki Bożej - Patronki Robotników i Solidarności

Od 25 lutego do 04 marca w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej będziemy gościć obraz Matki Bożej - Patronki Robotników i Solidarności.


Peregrynacja odbywa się pod hasłem

"MATKO, POMÓŻ NAM ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAĆ".


Zapraszamy do udziału obecnych członków jak również i byłych członków Solidarności i nie tylko, ale wszystkich ludzi pracy do udziału, we wspólnej modlitwie w intencji rodzin, Ojczyzny, pokoju.


HARMONOGRAMY PRACY W AMP '2023

Harmonogram pracy - 4BOP

Harmonogram pracy - JGR

Harmonogram pracy - system -rownow
Komisja Pojednawcza AMP w 2023 r.

Powołana została przez pracodawcę i funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. organizacje związkowe Komisja Pojednawcza na kadencję 2023 - 2027. Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 24 stycznia br. komisja ukonstytuowała się, a jej przewodniczącym został Ryszard Wormuth.

Powołanie w AMP Komisji Pojednawczej wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Komisję powołuje się celem polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

W nowej kadencji, która została ustalona na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2027 r. Komisji Pojednawczej przewodniczył będzie

Wormuth Ryszard

Jego zastępcami zostali:

Bańcerek Marcin
Dębiec Robert (z ramienia NSZZ "Solidarność")
Janus Mariusz
Lekszton Gabriela
Strzępka Rafał
Szypczyński Dariusz (z ramienia NSZZ "Solidarność").

Ponadto Komisję Pojednawczą tworzą: Drazek Barbara, Foltyn Piotr, Karoń Marek, Olczyk Grzegorz, Owcarz Piotr, Piątek Mateusz, Słomczyński Jakub (z ramienia NSZZ "Solidarność"), Smalarz Iwona, Sobieraj Zdzisław (z ramienia NSZZ "Solidarność"), Śliwa Henryk, Wojtasik Janusz, Woźniak Janusz (z ramienia NSZZ "Solidarność").Zebrania sprawozdawczo - wyborcze
w Komisjach wydziałowych, Zakładowych i Spółek

Trwa okres wyborczy władz statutowych NSZZ "Solidarność" na kadencję 2023 - 2028. Ostatecznie wybory władz Związku na szczeblu krajowym mają zakończyć się do 31 października. Wcześniej jednak wybory muszą zostać przeprowadzone w działających w zakładach pracy jednostkach organizacyjnych Związku.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Solidarności w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wybory w poszczególnych komisjach wydziałowych/zakładowych/spółek muszą zostać przeprowadzone do 17 lutego br.

Dotychczas zgłoszone zostały przez Przewodniczących poszczególnych Komisji następujące zebrania:. >> WIĘCEJ >>


Z Nowym Rokiem nowa wysokość świadczeń dla Członków Solidarności!

Międzyzakładowa Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła decyzję o podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2023 r. wysokości świadczeń statutowych dla Członków Związku, a także progów dochodowych uprawniających do zapomogi przyznawanej przez Komisję Zapomóg. Stosowna uchwała podjęta została 21 grudnia 2022 r.

W związku z decyzją MK od 1 stycznia 2023 r. w dąbrowskiej Solidarności obowiązują nowe wysokości poszczególnych świadczeń statutowych. Członkowi MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza przysługują następujące świadczenia: >> WIĘCEJ >>


Jest Regulamin ZFŚS dla pracowników AMP na 2023 r.
- Regulamin ZFŚS 2023


Uzgodniony został Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2023 r. Pomimo początkowych rozbieżności stronom udało się zawrzeć porozumienie w zakresie świadczeń socjalnych, dzięki któremu już od stycznia 2023 r. pracownicy mogą ubiegać się m.in o dofinansowania.

Podczas spotkań negocjacyjnych strony osiągnęły konsensus w zakresie świadczeń socjalnych, jakie będą w AMP obowiązywać w 2023 r. To dobra wiadomość zważywszy, iż dzieci z woj. śląskiego już w styczniu mają ferie zimowe, więc rodzice mogą ubiegać się o ich dofinansowanie.

Ważną zmianą w zapisach Regulaminu - w odniesieniu do obecnie obowiązującego jest przemodelowanie tabeli nr 1 określającej łączną maksymalną wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS. Zwiększone zostały poszczególne progi dochodowe (we wszystkich tabelach) oraz limit wysokości świadczeń dla pracowników i członków ich rodzin.
>> WIĘCEJ >>Związki zawodowe chcą gwarancji na czas dekarbonizacji

5 grudnia br. Solidarność wystąpiła do ArcelorMittal Poland S.A. o zawarcie porozumienia społecznego zawierającego gwarancje stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników w okresie dekarbonizacji procesu produkcji. Pod pismem podpisał się również Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

Solidarność mając na uwadze planowaną w AMP zmianę procesu produkcji stali pod kątem jego dekarbonizacji oraz planowanym o dużej wartości dofinansowaniem tej inwestycji z programów rządowych wypracowała projekt porozumienia społecznego zawierającego gwarancje utrzymania miejsc pracy, zapewnienia stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w okresie przeprowadzanej transformacji. >> WIĘCEJ >>Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności

14 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 obraz Matki Boskiej Robotników Solidarności nawiedzi Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20. Później, 25 lutego br. peregrynacja ikony kontynuowana będzie również w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 17.

W 2023 r. Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność" przyjął organizację Pielgrzymki Ludzi Pracy, której inicjatorem był patron "Solidarności" - błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Duchowe przygotowanie do pielgrzymki odbywa się poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Solidarności i Robotników, który co roku gości na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy. Obraz ściśle jest związany z Solidarnością. Namalowany został w 1984 r. przez Artura Chacieja.

Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: Poznań`56, Gdańsk'70, Radom'76, Gdańsk'80, 13 grudnia 1981. Obraz powstał z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Wykonany został w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał bł. ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boża Solidarności. Drugi z obrazów trafił do proboszcza parafii pw. Św. Brigidy w Gdańsku. Związkowcy z podlaskiej "Solidarności" największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r., jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony SB, przewieziono go pod osłoną innego obrazu z wizerunkiem świętego. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć "Solidarności" w Pielgrzymkach Ludzi Pracy. Od 2014 roku pełni rolę formacyjną przez peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z miniaturą krzyża z Nowej Huty - repliką drewnianego krzyża, który w 1957 roku postawili mieszkańcy Nowej Huty w miejscu, gdzie miał stanąć kościół.

14 stycznia o godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego (kościół "Na Górce") w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu odprawiona zostanie msza święta będąca częścią peregrynacji obrazu "Matki Boskiej Robotników Solidarności" po Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie.Msza św. w intencji śp. Jerzego Goińskiego

8 stycznia 2023 r. (niedziela) o godz. 12.00 w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 17 odprawiona zostanie Msza święta w pierwszą rocznicę śmierci

Śp. Jerzego Goińskiego

Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

O godz. 11.30 na grobie śp. Jerzego Goińskiego zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.


Mariusz Pietruszka Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy AMP

Mariusz Pietruszka z dąbrowskiej Solidarności został wybrany na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Mariusz będzie również przez pół kadencji pełnił funkcję Zakładowego SIP w cały AMP. Wybory odbyły się 15 grudnia 2022 r.

W wyborach na Zakładowego SIP zgłoszono kandydaturę Mariusza Pietruszki z NSZZ "Solidarność" oraz Marcin Bańcerek z MZZ Pracowników AM.

Można śmiało powiedzieć, że Mariusz cieszy się dużym zaufaniem nowowybranych na kadencję 2023-2026 SIP. Zyskując aż 23 z 27 oddanych głosów został wybrany na Zakładowego SIP dąbrowskiego oddziału AMP, a także - jako, iż zgodnie z zawartym przez organizacje związkowe porozumieniem funkcja Zakładowego SIP w AMP jest współdzielona z Zakładowym SIP oddziału krakowskiego - przez 2 lata będzie także pracował jako Zakładowy SIP w całym AMP.Nie można dopuścić do alienacji symboli!

13 grudnia 2022 r. - w 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego dąbrowska Solidarność zorganizowała obchody upamiętniające ofiary wydarzeń sprzed lat.

Tego dnia uroczyście poświęcone zostały znajdujące się na terenie ArcelorMittal Poland S.A. odnowione krzyże - symbole pamięci oraz zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli m.in bohaterowie wydarzeń z 1981 r.

FOTO galeria


Możliwość płatności kartą w Solidarności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza - Związek wprowadził możliwość płatności (np. przy nabyciu biletów, karnetów) za pomocą karty bankomatowej.41. rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek
FOTO galeria


16 grudnia br. odbędą się uroczyste obchody upamiętniające pacyfikację Kopalni Wujek, podczas której od milicyjnych kul śmierć poniosło 9 protestujących górników, a kilkudziesięciu innych zostało rannych. Wydarzenia w kopalni stanowiły największą tragedię wprowadzonego w Polsce w 1981 r. stanu wojennego.

Obchody kolejnej, 41 rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek to ważne wydarzenie w kalendarzu. Tegoroczny program uroczystości przedstawia się następująco:

- godz. 13.00 - Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Katowice, ul. Piękna 8);
- godz. 14.15 - przemarsz pod Krzyż - Pomnik Górników Poległych 16 grudnia 1981 (ul. Wincentego Pola);
- godz. 14.45 - uroczystości pod Krzyżem - Pomnikiem Górników Poległych 16 grudnia 1981 r. (Plac NSZZ Solidarność):
- wystąpienia zaproszonych gości
- Apel Poległych
- składanie wieńców przez rodziny poległych górników oraz oficjalne delegacje.

Jak co roku - dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd na obchody w dn. 16 grudnia br. o godz. 11.45 - spod budynku związkowego DAAM 4. Prosimy osoby zainteresowane wyjazdem o zgłoszenia w sekretariacie Związku - budynek związkowy pok. nr 6, tel. 61-05.

Obchody organizowane są pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W dniu 11 listopada br. w Katowicach odbył się Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z "Wujka", w którym uczestnicy oddali hołd bohaterom. Wzięło w nim udział ponad 300 zawodników.


Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 13 grudnia 2022 r.
Wirtualny znicz można również zapalić na stronie: https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl


13 grudnia br. dąbrowska Solidarność upamiętni Ofiary Stanu Wojennego w Polsce. Pod pamiątkowym krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się spotkanie i złożone zostaną kwiaty. Uczestnicy uroczystości odwiedzą również pozostałe miejsca pamięci - krzyże postawione przez strajkującą załogę m.in. w Zakładach Walcowni (Średniej i Dużej), Zakładzie Wielkie Piece - Spiekalnia i Aglomerownia, w Tokarni Walców (2) i dawnej walcowni półwyrobów (P-11).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie upamiętniające wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i strajku okupacyjnego w Hucie Katowice, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 r. Po 41 latach od tych tragicznych wydarzeń Solidarność odda hołd ofiarom stanu wojennego w Polsce. To tutaj, w naszym zakładzie pracy podczas stanu wojennego przez hutników prowadzony był jeden z najdłuższych strajków, który trwał od 13 do 23 grudnia 1981 r.

Program uroczystości:

- 10.00 modlitwa przy Krzyżu Pamięci znajdującym się za bramą główną dawnej Huty Katowice;
- 10.15 - 11.00 złożenie kwiatów pod krzyżami z okresu stanu wojennego na terenie Huty Katowice.

Zachęcamy również do udziału w akcji Zapal Światło Wolności, w ramach której 13 grudnia o godz. 19.30 w oknach milionów domów, urzędów szkół i innych instytucji zapłoną świece - symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w AMP

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję 2023 - 2026 mają zostać przeprowadzone w terminie 24-30 listopada br. Okręgowe Komisje Wyborcze wyznaczyły terminy wyborów w poszczególnych okręgach. Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ma zostać przeprowadzony do 10 grudnia.

Społeczna Inspekcja Pracy pełni w zakładzie bardzo ważną rolę. Na funkcję Społecznych Inspektorów Pracy na daną kadencję wybierani są pracownicy firmy przez całą załogę. >> WIĘCEJ >>Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -