Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ARCHIWUM NEWSÓWKoncert Pieśni Solidarności - transmisja online

Koncert "Pieśni Solidarności" z okazji 40-lecia Porozumień Sierpniowych a zarazem 39. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego odbędzie się w Parafii św. Wojciecha w Warszawie 12 grudnia 2020 r. o godz. 19:00.

Koncert będzie muzycznym wspomnieniem twórczości najbardziej znanych bardów tego wielkiego ruchu - Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka, Jana Pietrzaka. Pojawią się w nim pieśni, które po latach same stały się symbolami "Solidarności".

Na występ zaprasza Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Stowarzyszenie WEST, zespół wokalno-aktorski "Sonanto".

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na kanale Youtube zespołu: www.youtube.com/c/sonantozespolwokalnoaktorski


Świadczenie świąteczne z ZFŚŚ w ArcelorMittal Servie Group

Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. uchwaliła przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowego świadczenia w wysokości uzależnionej od dochodu pracownika.

Jak ustaliła Komisja Socjalna - świadczenie przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w spółce w dniu złożenia wniosku. Przy ustaleniu wysokości świadczenia obowiązują progi dochodowe:

- dochód na członka rodziny do 3.000,00 zł - świadczenie w wysokości 200,00 zł brutto;
- dochód na członka rodziny powyżej 3.000,01 zł - świadczenie w wysokości 180,00 zł brutto.


Aby uzyskać świadczenie należy złożyć w Sanpro Synergy Sp. z o.o. stosowny wniosek drogą mailową na adres: socjalny.partner@impel.pl

Wysokość świadczenia będzie przyznawana na podstawie złożonych w Sanrpo Synergy Sp. z o.o. informacji o dochodach w rodzinie, a osoby które oświadczeń nie złożyły - by otrzymać dodatkowe pieniądze - muszą dopełnić formalności. Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie.

Wnioski o świadczenie należy składać do 15 grudnia 2020 r.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników spółki Kolprem

Dodatkowe świadczenie finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało uruchomione w Spółce Kolprem. Wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 100 zł do 600 zł i uzależniona jest od osiąganego przez pracownika dochodu w rodzinie.

Działająca w Kolpremie Komisja Socjalna postanowiła o uruchomieniu dodatkowego świadczenia z ZFŚS dla pracowników już po raz drugi w tym roku, by wesprzeć przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia.

O świadczenie mogą ubiegać się pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, którzy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS. Pracownicy, którzy do tej pory nie złożyli Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS Kolprem na rok 2020 są zobowiązani to uczynić.


Wysokość dodatkowego świadczenia uzależniona jest od dochodów osiąganych w rodzinie pracownika i wynosi:

- przy dochodzie do 1.300,00 zł - świadczenie w wysokości 600,00 zł;
- przy dochodzie od 1.300,01 do 2.100,00 zł - świadczenie w wysokości 450,00 zł;
- przy dochodzie od 2.100,01 do 3.000,00 zł - świadczenie w wysokości 250,00 zł;
- przy dochodzie od 3.000,01 do 5.000,00 zł - świadczenie w wysokości 100,00 zł;
- przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Wnioski o świadczenie należy składać w terminie do 14 grudnia br. przede wszystkim w formie elektronicznej do Sanpro Synergy na adres mailowy socjalny.partner@impel.pl


Dodatkowe pieniądze w Consensus Company
400 zł brutto z Funduszu Motywacyjnego Pracowników, dodatkowe środki przydzielone przez pracodawcę w sposób uznaniowy, 75 zł za pracę w Święta i Nowy Rok dla pracowników Spółki Consensus zostały uzgodnione podczas spotkania w dniu 30 listopada 2020 r. Pracownicy otrzymają również świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 650 zł i 630 zł.

W wyniku negocjacji dla każdego pracownika Conensusu Company Sp. z o.o. będącego w zatrudnieniu w dniu 30 listopada 2020 r. uzgodniona została nagroda z funduszu motywacyjnego w wysokości 400,00 zł brutto. Ponadto ustalona została kwota z przeznaczeniem do podziału wśród załogi w sposób uznaniowy przez zarząd spółki.


Strony postanowiły, że w związku ze stanem pandemicznym przy podziale dodatkowych środków nie będą brane pod uwagę absencje chorobowe pracowników, jak to miało miejsce dotychczas. Przyznana kwota wyczerpuje roszczenia z tytułu nagród z FMP dla pracowników Consensus Company w 2020 r.

Pracownicy spółki otrzymali również z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwoty w wysokości 650,- zł i 630,- zł

- w zależności od osiąganego dochodu na członka rodziny (odpowiednio do 3.000,00 zł i powyżej), a na Święta Bożego Narodzenia dostaną bonus w postaci karpia.

Osoby zatrudnione w Święta i Nowy Rok otrzymają dodatkowo kwotę 75,00 zł za pracę w tych konkretnych dniach.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A.* - WNIOSEK


Dodatkowe świadczenie na święta Bożego Narodzenia 2020 r. w formie pieniężnej postanowiła uruchomić Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez pracownika dochodu w rodzinie.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP w związku ze wzrostem kosztów utrzymania postanowiła uruchomić dla pracowników uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2020.


Świadczenie wypłacone zostanie w formie pieniężnej ze środków ZFŚS, a jego wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

- dochód na członka w rodzinie: do 1.300,00 zł - świadczenie: 600,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: od 1.300,01 zł do 2.100,00 zł - świadczenie: 450,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: od 2.100,01 zł do 3.000,00 zł - świadczenie: 250,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: od 3.000,01 zł do 5.000,00 zł - świadczenie: 100,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: powyżej 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Komisja mając na uwadze reżim sanitarny zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ustaliła, że o świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w terminie od 23 listopada do 14 grudnia br. - przede wszystkim w formie elektronicznej do Sanpro Synergy na adres mailowy socjalny.partner@impel.pl

Pracownicy, którzy do tej pory nie złożyli w 2020 r. Informacji o dochodach w rodzinie lub których podane wcześniej dane uległy zmianie zobowiązani są do złożenia aktualnej informacji.

Wniosek o dodatkowe świadczenie dostępny jest na naszej stronie internetowej (www.hksolidarnosc.pl), na stronie Sanpro Synergy (www.zfss.bppartner.com) oraz w Studni. Wniosek można wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać w formie skanu lub zdjęcia, można również wypełnić go w formie elektronicznej - wówczas otrzymany formularz po zmianie na plik pdf można uzupełnić i podpisać. W tym celu należy skorzystać z opcji "wypełnij i podpisz". Wypełnia się za pomocą funkcji "dodaj tekst", natomiast podpisuje za pomocą funkcji "rysuj" - np. za pomocą myszki komputerowej.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ABC

Dodatkowe świadczenie dla pracowników uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostanie uruchomione w spółce Ananke Business Communication Sp. z o.o. Wysokość kwoty uzależniona jest od osiąganego dochodu pracownika w rodzinie.

Organizacje związkowe uzgodniły wypłatę dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS pracowników ABC dodatkowego świadczenia pieniężnego, które zostanie wypłacone 10 grudnia br.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu pracownika na osobę w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.100 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.000 zł.


Pracownicy, którzy w 2020 roku złożyli oświadczenie o dochodzie za 2019 r. otrzymają świadczenie dodatkowe na podstawie tego dokumentu. Osoby, które nie złożyły w/w oświadczenia, aby otrzymać świadczenie w terminie 10 grudnia br. - zobowiązane są dostarczyć oświadczenie o dochodach do 7 grudnia br. do ABC. W przypadku późniejszego dostarczenia oświadczenia - decyzję w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia podejmować będzie indywidualnie Komisja Socjalna.

Oświadczenie o dochodzie można dostarczyć do ABC z wykorzystaniem poczty elektronicznej - skan wysłać na adres: abc@leasingteam.pl , z wykorzystaniem poczty wewnętrznej oraz osobiście w biurze ABC, które jest czynne we wtorki i czwartki od 9:00 do 15:30.

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia.Dodatkowe świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy

Dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej zostanie wypłacone uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom spółki Sanpro Synergy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu na członka rodziny osiąganego przez pracownika. Decyzję o wypłacie podjęła Komisja ZSŚS podczas posiedzenia w dniu 14 października br.

Komisja Socjalna działająca w Sanpro Synergy postanowiła uruchomić dla pracowników spółki uprawnionych do świadczeń z ZFŚS - dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczenia dla uprawnionego pracownika uzależniona jest od jego dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.100 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.000 zł.

>> czytaj więcej >>


Basen Nemo zamkniętyAquapark Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza od dnia 17 października br. do odwołania pozostaje dla klientów zamknięty.

Powodem podjęcia decyzji o zamknięciu obiektu jest konieczność przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.


Organizacje związkowe wystąpiły o dodatkowe świadczenie pieniężne

W czwartek 8 października 2020 r. organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. przyjęły Stanowisko dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników AMP. Konkretnie chodzi o kwotę 1.000 zł/pracownika za pracę w trudnych warunkach z narażaniem zdrowia własnego oraz rodziny podczas pandemii COVID-19.

Organizacje Związkowe wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie pracownikom AMP świadczenia pieniężnego za wzmożony wysiłek w funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii w wysokości 1.000 zł/pracownika w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc październik 2020 roku.

Związkowcy w uzasadnieniu wniosku o wypłatę dodatkowego świadczenia podkreślili, że praca w okresie pandemii w utrudnionych warunkach związanych z podwyższonym reżimem sanitarnym oraz stałego zagrożenia epidemiologicznego wymaga od pracowników Spółki dodatkowego wysiłku, zaangażowania oraz odpowiedzialności za współpracowników i ciągłość produkcji.

Zwrócili również uwagę, że okres pandemii spowodował dla części pracowników znaczącą utratę dotychczasowych wynagrodzeń i drastyczne pogorszenie ich sytuacji materialnej, a dla pozostałych pracowników spadek wartości nominalnej i realnej ich wynagrodzeń za pracę wskutek braku podwyżek płac w 2020 roku i nie wypłacenia po raz pierwszy od wielu lat nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w danym roku.

Stanowisko zostało przekazane pracodawcy w poniedziałek, 12 października br., a na odpowiedź strona związkowa oczekuje w stałej gotowości do rozmów celem ustalenia szczegółowych zasad wypłaty przedmiotowego świadczenia pieniężnego.


Stanowisko płacowe na 2021 rok przekazane pracodawcy

Organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników spółki na 2021 r. Stosowne Stanowisko zostało przekazane pracodawcy w piątek, 16 października br.

Związki zawodowe na podstawie zapisów § 31 ust. 1 i 2 obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP wystąpiły do pracodawcy o dokonanie z dniem 1 stycznia 2021 roku zmian płacowych dla Pracowników spółki.

W przekazanym stanowisku dotyczącym przyrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArceloMittal Poland i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2021 roku. związkowcy wnieśli o:

- podwyższenie płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP o kwotę 400 zł/pracownika;

- włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika "metodą na wprost" kwoty 80 zł, wypłacanej obecnie jako odrębny składnik płacowy pod kodem "dodatek układowy";

- wypłacenie nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2020 roku w wysokości 2.500 zł dla każdego Pracownika AMP lub Spółki Zależnej, w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP;

- pozostawianie (redystrybucję) środków finansowych z wynagrodzeń po odchodzących Pracownikach do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki na wzrost płac zasadniczych Pracowników w danej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem, że zwolnione środki finansowe w wyniku odejścia ze stanowiska robotniczego nie mogą być przesuwane na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach nierobotniczych;

- dokonanie uzgodnienia o następującej treści: "Strony ustalają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r., zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12.2021 r."

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ZUZP stosowne porozumienie w zakresie podwyżek płac powinno zostać zawarte do końca IV kwartału - tj. do 31 grudnia 2020 r., chyba że strony zdecydują o przesunięciu tego terminu. Dlatego też strona związkowa wniosła do pracodawcy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.

Pod stanowiskiem podpisało się w sumie 14 związków.


Zmiana godzin obsługi w Sanpro Synergy
Kontakt telefoniczny pod numerami:

Obsługa socjalna:

. 32 792 75 69
. 32 735 50 12
. 664 983 553
. 510 015 476

Obsługa turystyczna:

. 32 792 86 05
. 32 792 86 06


W związku z przedłużającym się stanem epidemii wirusa COVID-19 spółka Sanpro Synergy od 13 października br. wprowadziła nowe godziny otwarcia biura w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowskie biuro Sanpro Synergy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00.

Jednocześnie pamiętać należy, że w związku z pandemią zalecane jest załatwianie wszelkich spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Sanpro Synergy Sp. z o.o. z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu, tradycyjnej poczty oraz skrzynki nadawczej znajdującej się przy wejściu do biura.

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.pl -> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres
socjalny.partner@impel.pl

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza
(budynek Unitech 1, obok zajezdni tramwajowej).


Wielki Piec w krakowskiej hucie nie zostanie uruchomiony

W czwartek, 8 października 2020 r. Prezes ArcelorMittal Poland S.A. przekazał stronie związkowej podjętą decyzję, że Wielki Piec w krakowskim oddziale spółki nie zostanie uruchomiony, a cała część surowcowa poddana zostanie już w tym miesiącu likwidacji. W Krakowie nadal funkcjonować będzie część przetwórcza oraz koksownia. Największym problemem do rozwiązania pozostają kwestie pracownicze.

- To trudny dzień dla nas wszystkich - to jedne z pierwszych słów, jakie wypowiedział prezes przekazując stronie społecznej informację o likwidacji części surowcowej w Krakowie. Podczas spotkania zaznaczył również, że wbrew pozorom - decyzja ostatecznie wzmocni Kraków, gdzie planowane są kolejne inwestycje. Duże nakłady inwestycyjne mają zostać poniesione również w części surowcowej w Dąbrowie Górniczej. >> czytaj więcej >>
WIELKA ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA.

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza włączyła się w akcję

WIELKA ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA. Karma wraca!!!
organizowaną przez Region Śląsko-Dąbrowski.

Akcja prowadzona jest przez cały październik 2020 r. i ma pomóc zwierzętom zaprzyjaźnionych schronisk m.in. na terenie Zagłębia i Śląska.

W ramach zbiórki prosimy o przynoszenie nakrętek, kocy, ręczników (mogą być stare, ale czyste, w dobrym stanie), żwirku i zabawek, karmy dla zwierząt, akcesoriów oraz środków higieny (tj. szczotki, smycze, obroże, szelki, podkłady, szampony dla zwierząt itp.)

Powyższe rzeczy zbierane są do pojemnika znajdującego się w budynku związkowym DAMM 4 - na korytarzu.

Dary od Państwa zostaną przekazane do koordynatorów zbiórki z początkiem listopada br. Za okazaną pomoc dla zwierzaków z góry serdecznie dziękujemy!
Msza św. w intencji śp. Władysława Molęckiego

Msza święta w intencji śp. Władysława Molęckiego zostanie odprawiona 5 listopada br. o godzinie 15.30 w Żarkach Letnisko.

Władysław Molęcki - wieloletni działacz związkowy i Przewodniczący Solidarności w Hucie Katowice w latach 1998 - 2006.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był wieloletnim Członkiem Komisji Krajowej "S". Podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali był rzecznikiem strony społecznej w negocjacjach z przedstawicielami koncernu Mittal Steel.

5 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, ul. Grunwaldzka 14 odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Władysława, na którą serdecznie zapraszamy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Związku
tel. 61 - 05.Pracodawca przekazał projekt Regulaminu ZFŚS na 2021 r.

W poniedziałek, 5 października br. pracodawca drogą elektroniczną przekazał funkcjonującym w spółce organizacjom związkowym projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2021.

Pracodawca przekazał związkom zawodowym projekt Regulaminu ZFŚS na 2021r. Projekt ten zostanie przez Solidarność poddany szczegółowej analizie.

Zgodnie z przepisami prawa - strona społeczna (zakładowe organizacje związkowe lub zakładowe organizacje związkowe reprezentatywne) ma 30 dni - licząc od daty otrzymania dokumentu - na przekazanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w tym zakresie. W przeciwnym razie decyzję o wprowadzeniu Regulaminu może podjąć pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.


ArcelorMittal Poland i Grupa Serwisowa pomniejsza odpis na ZFŚS

Pracodawcy: ArcelorMittal Poland S.A. oraz ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. nie przeleją środków wynikających ze zwiększenia o 10% odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny. Podstawą jednostronnie podjętej decyzji jest tzw. ustawa covidowa. Informację w tym zakresie strona związkowa otrzymała w przypadku AMP w poniedziałek, 21 września br., od AMSG - 24 września br.

Pracodawca AMP pisemnie poinformował Solidarność, iż nie będzie stosował postanowień § 70 ust. 3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego zapisy zobowiązują go do zwiększania w każdym roku odpisu na ZFŚS o 10% odpisu podstawowego, o którym mowa w Ustawie o ZFŚS, na każdego uprawnionego. . >> czytaj więcej >>


Szczepienia przeciwko grypie w AMP
Deklaracja przystąpienia do szczepień

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego w czasie wykonywania szczepień, będzie obowiązywała rejestracja telefoniczna, o rozpoczęciu której pracodawca poinformuje.


W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej liczby szczepionek w ośrodkach medycyny pracy, pracodawca prosi zainteresowanych o wypełnienie deklaracji chęci przystąpienia do programu szczepień przeciw grypie w sezonie 2020/2021 (deklaracja dostępna na naszej stronie www.). Planowany termin szczepień - od 1 października br. (może ulec zmianie w przypadku opóźnień w dostawie) do zamknięcia listy chętnych.

Deklarację chęci szczepienia należy zwrócić do 25 września w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail lub w Biurze BHP/u kierownika wsparcia BHP: Dąbrowa Górnicza - Beata Łęgowiak-Szota, Al. Piłsudskiego 92, 38-403 Dąbrowa Górnicza, budynek inżynieringu pok. 214, tel. 660 682 430, e-mail: zdrowie@arcelormittal.com. Więcej informacji pod nr tel. 660 682 430. Ze szczepionek mogą skorzystać pracownicy AMP oraz członkowie ich rodzin, pracownicy Sanpro Synergy i ABC świadczący pracę na rzecz AMP.

Koszt szczepienia pokrywa w całości AMP lub FOZ w przypadku pracowników "interim". Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych ponosi pracownik i zostaną one potrącone przez listę płac lub w przypadku pracowników interim dostarczona zostanie informacja PIT 8-C. Średni koszt wynosi około 18,42 zł/osobę. Ostateczna wysokość potrąceń uzależniona jest od indywidualnych warunków rozliczeniowych wynikających z ustawy podatkowej.
ODEZWA do mieszkańców Rudy Śląskiej, społeczności Śląska i Zagłębia,
do pracowników wszystkich branż - WEŹ UDZIAŁ W DEMONSTRACJIKLIKNIJ POWYŻEJ I CZYTAJ !!!


Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

38 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w dniach 19-20 września 2020 r.

Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy jest Region Rzeszowski wraz z Regionem Ziemia Przemyska.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pielgrzymka rozpocznie się w sobotnie popołudnie pod pomnikiem Patrona NSZZ "Solidarność" bł. ks. Jerzego Popiełuszki, natomiast główne uroczystości odbędą się w niedzielę 20 września na szczycie Jasnej Góry.

Dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd w niedzielę,
20 września br. Autokar podstawiony zostanie przed budynek związkowy DAMM 4 o godz. 7.00.

Osoby zainteresowane winny się zapisać w sekretariacie Związku - pok. nr 6 lub telefonicznie: 61-05.

FOTO galeria


11 września - rocznica podpisania Porozumienia KatowickiegoFOTO galeria


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w 40-tą rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego.

Tegoroczne obchody rocznicowe podpisania Porozumienia Katowickiego - pomimo wcześniejszych planów organizacyjnych "z wielką pompą" - ze względu na sytuację panującej pandemii będą skromne.

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej Mszy Św., która odbędzie się 11 września br. o godz. 10.00 w Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20.

W trosce o zdrowie uczestników Solidarność zrezygnowała zarówno z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień ważnych Postaci ówczesnych wydarzeń, dlatego też odwołane zostają uroczystości zarówno pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice, jak i pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. Zapraszamy natomiast do indywidualnego złożenia kwiatów pod pomnikiem.
Zmiana godzin obsługi ZFŚS
TELEFONY:
obsługa socjalna: 32 792 75 69;
32 735 50 12; 664 983 553; 510 015 476;
obsługa turystyczna: 32 792 86 05; 32 792 86 06

POCZTA TADYCYJNA
Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90,
41-308 Dąbrowa Górnicza
(budynek Unitech 1, obok zajezdni tramwajowej)


Od 1 września br. zmianie uległy godziny obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. prowadzonej przez Sanpro Synergy Sp. z o. o.

Jak poinformował pracodawca - od 1 września br. obsługa ZFŚS w dąbrowskim oddziale AMP prowadzona jest w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.

Wszelkie sprawy związane z obsługą ZFŚS nadal można załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej:
socjalny.partner@impel.pl

W biurze dostępna jest również skrzynka, w której można zostawiać wnioski dot. ZFŚS bez kontaktu z pracownikami obsługi. Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner


Spółki Kolprem i AMSG wypowiedziały ZUZP

We wtorek, 25 sierpnia br. pracodawcy: ArcelorMittal Service Group oraz Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem poinformowali organizacje związkowe o wypowiedzeniu w spółkach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. W AMSG dodatkowo wypowiedziane zostało porozumienie dotyczące ekwiwalentu za posiłki oraz porozumienie w zakresie funduszu premiowego. W Kolpremie Porozumienia Okołoukładowe z 19 października 2011 r. i 27 lipca 2015 r.

Pracodawcy wypowiedzieli ZUZP-y oraz porozumienia z zachowaniem 12-sto miesięcznego okresu wypowiedzenia, co oznacza, iż przez najbliższy rok ich zapisy nadal będą stosowane.

Wypowiedziane zostały również porozumienia zawarte pomiędzy AMSG a organizacjami związkowymi: z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu za posiłki oraz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania funduszu premiowego dla pracowników AMSG.

W Kolpremie natomiast wypowiedziane są także dwa Porozumienia Okołoukładowe. Pracodawca jednocześnie poinformował, że uznaje za zasadne i możliwe dokonanie - na zasadzie porozumienia stron - zmian w zakresie uprawnień pracowników do posiłków regeneracyjnych. Co do Porozumienia Okołoukładowego z 27 lipca 2015 r. pracodawca wyraził wolę ujęcia analogicznych zapisów rozdziału nr 2 w odrębnym porozumieniu.

Zarówno w AMSG jak i Kolpremie wraz z wypowiedzeniem pracodawcy wykazali chęć zawarcia nowego ZUZP z jednoczesnym podpisaniem tzw. porozumienia okołoukładowego, którego zapisy mają zostać wynegocjowane w trakcie rokowań ZUZP, a także w AMSG włączenie tematyki obejmującej wypowiedziane porozumienia do negocjacji ZUZP. Stronie związkowej zostały przekazane projekty nowych ZUZP, które Solidarność podda gruntownej analizie.


Pracodawca zmienił Regulamin ZFŚS
Aneks Nr 1 z dnia 2020.07.27 do REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2020 r.

ANEKS NR 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 DK w sprawie: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.

Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.


Pracodawca dokonał zmian w obowiązującym na 2020 r. Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Najważniejsza z nich to wyłączenie z limitu przypadającego na uprawnioną osobę dofinansowania do żłobka/przedszkola. Zmiany mają moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Aneksem nr 1 z dnia 27 lipca br. do Regulaminu ZFŚS w AMP w 2020 r. pracodawca dokonał zmian w dotychczasowych zapisach - wyłączył dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku i/lub przedszkolu z kwotowego limitu świadczeń przypadających na osobę uprawnioną do świadczeń oraz członków jej rodziny w postaci łącznej maksymalnej w 2020 r. wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS. Do limitu świadczeń wlicza się natomiast wypoczynek urlopowy i wypoczynek po pracy.

Ponadto pracodawca dokonał zmian w dziale Świadczenia turystyczno-rekreacyjne wprowadzając zapis, iż do naliczania dofinansowania w 2020 r. ustala się maksymalną kwotę w wysokości: 162,00 zł/dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych, 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w przypadku zajęć rekreacyjnych.

Wprowadzone zmiany dotyczą również składu Komisji Świadczeń Socjalnych, których członkami mogą być tylko pracownicy AMP lub spółki z grupy AMP.

Pracodawca wprowadził
nowy wzór Załącznika nr 1 do Regulaminu ZFŚS - Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP w 2020 r. - formularz dostępny jest na naszej stronie www.hksolidarnosc.pl w zakładce dokumenty, a także zmiany w załącznikach: nr 2 - Łączna maksymalna w 2020 r. wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS..., nr 5 - Dopłaty z ZFŚS do świadczeń turystyczno-rekreacyjnych i nr 7 - Dopłaty z ZFŚS do pobytu dzieci w żłobku i/lub w przedszkolu. Zmiany te jednak nie dotyczą wysokości dopłat i progów dochodowych na osobę w rodzinie.Zawieszenie PPE w AMDSP i POM Suwałki

Zarządy Spółek ArcelorMittal Distribution Solutions Poland oraz HK POM w Suwałkach podjęły decyzję o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek na Pracowniczy Program Emerytalny w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 23 października 2020 r.

Zawieszenie w sumie na okres 84 dni naliczania i odprowadzania składek podstawowych należnych od wynagrodzeń pracowników na Pracowniczy Program Emerytalny pracodawca uzasadnił stanem występowania na terenie Polski epidemii, który wywołał pogorszenie sytuacji finansowej spółek AM DSP i POM w Suwałkach.

Pracodawca zapewnił, że składki dodatkowe zadeklarowane przez pracowników na PPE będą odprowadzane na dotychczasowych zasadach.40 lat temu Huta Katowice dała gwarancję powstania jednego
niezależnego Związku Zawodowego w całym kraju - Solidarność

40 lat temu narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność - pierwsza, niezależna od władz w komunistycznych krajach legalna organizacja związkowa. Do powstania Związku doprowadziła fala sierpniowych strajków w 1980 r. Olbrzymią rolę w zalegalizowaniu NSZZ Solidarność w całym kraju mieli pracownicy Huty Katowice.

40 lat temu polscy pracownicy podjęli strajk przeciwko fali podwyżki cen żywności. 14 sierpnia rozpoczęła go Stocznia Gdańska, jednak niebawem strajk zyskał charakter solidarnościowy i rozlał się na cały kraj. Powstała idea Związku, który miał służyć obronie praw pracowniczych, stał się ośrodkiem opozycji przeciwko rządowi PRL i komunizmowi. 21 postulatów stało się narzędziem walki również i tam, gdzie nie było opozycji.


31 sierpnia lider Związku Lech Wałęsa ogłosił porozumienie z władzą.

Szczególną rolę podczas strajków odegrali pracownicy Huty Katowice, którzy z uporem walczyli i osiągnęli najważniejszy cel - możliwość tworzenia jednego niezależnego związku zawodowego na terenie całego kraju. Porozumienie potwierdzające realizację postulatów oraz możliwość zakładania związków w całej Polsce podpisane zostało 11 września 1980 r., a ze strony społecznej sygnowali je: Andrzej Rozpłochowski, Jacek Jagiełka, Zbigniew Kupisiewicz, Bogdan Borkowski, Kazimierz Świtoń, Aleksander Karpierz i Wiesław Tatko.

17 września 1980 r. przyjęty został Statut Związku, a 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował liczący niebawem 10 mln Członków Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność".

To ważny dzień dla wszystkich Członków NSZZ "Solidarność", ale nie tylko - to ważny dzień dla wszystkich Polaków, dla wszystkich ludzi. Dlatego też ku uczczeniu urodzin Solidarności zorganizowanych zostało szereg wystaw, debat, spotkań i innych inicjatyw, jak np. Premier Mateusz Morawiecki, wybitny amerykański historyk Timothy Snyder czy słynny reporter "Washington Post" Michael Dobbs wzięli udział w projekcie "Opowiadamy Polskę światu - Polska Solidarność". Teksty z Polski pojawią się w największych światowych gazetach.

Jedność z Solidarnością w tym szczególnym okresie okazano m.in. w Brazylii, gdzie w niedzielę wieczorem na jednym z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów kulturowych i religijnych na świecie - figurze Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janerio odbyła się projekcja znaku Solidarności. Biało-czerwone iluminacje z okazji 40-lecia Solidarności rozświetliły również m.in. wodospad Niagara i Manhattan.

Z okazji jubileuszu Związku wybita została również okolicznościowa moneta o nominale 10zł.Tu rodziła się SolidarnośćFOTO galeria


30 lipca o godz. 12.00 na placu Wolności w Dąbrowie Górniczej (przed Pałacem Kultury Zagłębia) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "TU rodziła się >Solidarność<". W wydarzeniu udział zapowiedział m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Jak wyjaśnił Adrian Rams, autor wystawy ekspozycja składa się z części ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Część regionalna poświęcona jest wydarzeniom, które toczyły się na terenach dzisiejszego województwa śląskiego latem 1980 r.

Wystawy lokalne opisują wydarzenia z czterech miejscowości: Tarnowskich Gór, Bielska Białej, Dąbrowy Górniczej i Jastrzębia-Zdroju.


W Tarnowskich Górach 21 sierpnia 1980 roku odbył się pierwszy w województwie katowickim strajk solidarnościowy z robotnikami z Wybrzeża.

Budowa Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej była największą inwestycją PRL w latach 70. i dumą władzy komunistycznej. Oddana do użytku w 1976 r. Huta Katowice urzeczywistniała idee "budowy drugiej Polski" i "dynamicznego rozwoju kraju". Młoda i pochodząca z różnych regionów kraju załoga była przez oficjalną propagandę uznawana za awangardę klasy robotniczej. Jednak pogłębiające się niezadowolenie społeczne, będące jednym z symptomów kryzysu systemu, widoczne było także wśród załogi huty. 29 sierpnia rozpoczął się strajk w Hucie Katowice, który objął także 16 przedsiębiorstw na terenie kombinatu. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który zawarł z dyrekcją kombinatu porozumienie warunkowo zawieszające strajk. 1 września huta wznowiła pracę, a MKS przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy. MKR zawarł z dyrekcją oraz z Komisją Rządową porozumienie kończące strajk, nazwane porozumieniem katowickim, zmuszające władze do tworzenia niezależnych związków na terenie całego kraju.

Międzyzakładowy Komitet Związkowy Huty Katowice - 16 września - pierwszy w kraju złożył do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o rejestrację tworzonej organizacji związkowej. MKZ Huty Katowice, działając w ramach "Solidarności", był - oprócz MKZ Jastrzębie - najaktywniejszą organizacją związkową w regionie. Popularność zawdzięczał zdecydowanemu akcentowaniu celów społecznych oraz bezkompromisowości i dynamicznemu działaniu liderów. W listopadzie 1980 r. zrzeszał ponad 700 organizacji zakładowych.Bilety do ENERGYLANDII

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do ENERGYLANDII.

Specjalna oferta dla członków NSZZ "Solidarność" na sezon 2020

Cena biletu normalnego dla gości od 12 lat wynosi 119 zł, bilet ulgowy do 12 lat to 74 zł, dla dzieci od 1 roku do 3 lat 1 zł.

Dystrybucja biletów odbywa się "na zamówienie" - zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów. O terminach odbioru zostaną poinformowani.

Uwaga! Nabyte bilety są ważne do 10 stycznia 2021 roku. Nie trzeba ich rejestrować na stronie Energylandii.

Ważne! Do odwołania na terenie parku w obiektach zamkniętych oraz na urządzeniach obowiązują maseczki. Ten obowiązek nie dotyczy dzieci do 4 lat. Obostrzenia są sukcesywnie znoszone, dlatego najlepiej przed wyjazdem do parku samodzielnie sprawdzić, jakie rygory związane z epidemią COVID-19 obowiązują obecnie na terenie Energylandii.

Więcej informacji w sekretariacie Związku
budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.
Prezydent Andrzej Duda w Dąbrowie Górniczej
W czwartek, 9 lipca, około godziny 9.00 na targowisku miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego odbędzie się spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą.

FOTO galeria


Dąbrowska Solidarność z prośbą o interwencję do Premiera Rządu RP* Pismo do Premiera Rządu RP
* Pismo KPRM do MRPiPS


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza jako reprezentant interesów tysięcy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych 8 czerwca br. zwróciła się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pilną interwencję w obronie naszych miejsc pracy oraz warunków płacowych i socjalnych jej wykonywania.

W piśmie skierowanym do Premiera Rządu - Mateusza Morawieckiego dąbrowska Solidarność poinformowała, że od co najmniej kilkunastu miesięcy trwają bezwzględne działania Zarządu AMP mające na celu jedynie obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników pod nieustannym szantażem przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno pracowników AMP, jak i Spółek Zależnych. Zwróciła również uwagę, że antypracownicze działania Zarządu nasiliły się po pojawieniu się zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19. ... >> WIĘCEJ >>


Solidarność żąda wycofania antypracowniczych decyzji
* Stanowisko nr 5/2020 PZOK NSZZ "Solidarność" AMP SA


W czwartek, 4 czerwca br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło i przekazało pracodawcy Stanowisko w sprawie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010 roku oraz zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny.

W przyjętym Stanowisku Solidarność zażądała natychmiastowego anulowania i pisemnego wycofania decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących:... >> WIĘCEJ >>


Ograniczenia pracy kadr i płac

Biuro HR poinformowało, iż w dniach 5, 8 , 12, 15, 19, 22, 26, 29 czerwca br. nie będzie czynna infolinia kadrowo-płacowa. Ponadto w dniach 5, 12, 19 i 26 czerwca br. (kolejne piątki) nie będzie czynna obsługa kadrowo-płacowa pracowników.

Również biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń AMP w te dni nie będzie dostępne.

Pracodawca przekazał także, że w tym miesiącu paski płacowe zostaną przesłane w formie elektronicznej w poniedziałek 11 maja.Sanpro Synergy zmienia adres (po raz kolejny)
Przypominamy również adres e-mail, za pomocą które można składać wszelkie wnioski i zapytania: biuro.partner@impel.pl

oraz numery telefonów:

Obsługa socjalna:
32 792 75 69 ; 32 735 50 12 ;
664 983 553 ; 510 015 476

Obsługa turystyczna:
32 792 86 05 ; 32 792 86 06


Sanpro Synergy Spółka z o. o., poinformowała o zmianie adresu biura w Dąbrowie Górniczej. Od dnia 8 czerwca 2020 r. biuro spółki mieścić się będzie w Dąbrowie Górniczej, przy Al. J. Piłsudskiego 90.

W nowej siedzibie spółki (budynek Unitechu), znajdującej się nieopodal bramy głównej AMP prowadzona będzie działalność socjalna i turystyczna.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że w związku z przeprowadzką w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) biura Sanpro Synergy Sp. z o.o. będą zamknięte. Nowe biuro rusza od 8 czerwca br. i od tego terminu wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres:

Sanpro Synergy Sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.plDodatkowe świadczenie z ZFŚS w AM Service Group
Wszelkie oświadczenia i wnioski w zakresie dodatkowego świadczenia pracownicy składają na adres Sanpro Synergy: socjalny.partner@impel.pl

Wniosek o przyznanie świadczenia dostępny jest również na naszej stronie internetowej.

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe, po zakończeniu procedur.


* Wniosek świadczenie dodatkowe - rok 2020


Komisja Świadczeń Socjalnych w AM Service Group zdecydowała o uruchomieniu dodatkowego świadczenia w formie pieniężnej w wysokości uzależnionej od osiąganych dochodów w rodzinie - od 450 do 480 zł.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania, Komisja Socjalna postanowiła uruchomić dla pracowników AMSG uprawnionych do świadczeń z ZFŚS dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez pracownika dochodu na członka w rodzinie i wynosi 480 zł - przy dochodzie do 3.000 zł i 450 zł - przy dochodzie powyżej 3.000 zł

Pracownicy AMSG będący w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca 2020 r., którzy jednocześnie skorzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. nie składają wniosków o dodatkowe świadczenie wypłacane w 2020 r. Komisja Świadczeń Socjalnych zdecydowała bowiem, że wnioski z 2019 r. (wraz z ujętymi tam danymi o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na świadczenie dodatkowe w czerwcu 2020 r.

W przypadku, gdy pracownik zmienił nr konta bankowego do przelewu lub nie jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia dodatkowego - zobowiązany jest do przesłania do Firmy obsługującej za pomocą poczty elektronicznej stosownego oświadczenia w terminie do 7 czerwca br.

Pracownicy AMSG będący w zatrudnieniu w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. a są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w 2020, by otrzymać świadczenie winni złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia zawierający wyjątkowo oświadczenie o dochodach w rodzinie" na potrzeby ZFŚS w terminie do 8 czerwca 2020 r. w formie poczty elektronicznej.


Zmiany w obsłudze kadrowo-płacowej

Jak poinformował pracodawca - w dniach od 7 do 11 maja nie będzie czynna infolinia kadrowo-płacowa.

Dodatkowo w dniach 8 maja, 15 maja, 22 maja i 29 maja (kolejne piątki) w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy w spółce BCOE, nie będzie czynna obsługa kadrowo - płacowa i infolinia. W te dni nie będzie również dostępne Biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń ArcelorMittal Poland.

W tym miesiącu paski płacowe zostaną przesłane w formie elektronicznej w poniedziałek 11 maja.Mały Hutnik w AMP i interimach

Specjalny dodatek dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z okazji Dnia Hutnika wypłacony zostanie w wysokości 398,97 zł.

Specjalny dodatek, nazywany Małym Hutnikiem wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Kwota specjalnego dodatku wynosi 6% średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł. W tym roku - Mały Hutnik wynosi 398,97 zł i wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień br., czyli do 10 maja.

W tej samej wysokości dodatek mają otrzymać pracownicy tzw. inerimów - spółek: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication.Pożyczka na remont/modernizację mieszkania/domu
Powyższe decyzje GKŚS podyktowane są obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa oraz faktem przebywania znaczącej grupy pracowników AMP na urlopach postojowych.


Wydłużenie terminu składania wniosków o pożyczki na remont/modernizację mieszkania/domu oraz odwołanie posiedzeń Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych w kwietniu 2020 r. to decyzje, jakie podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu, które odbyło się z początkiem kwietnia.

Główna Komisja Świadczeń socjalnych podjęła decyzję, że termin składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe w zakresie remontu lub modernizacji mieszkania/domu zostaje wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Ponadto wyznaczony na 30 czerwca br. termin może ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

Główna Komisja zdecydowała również o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na kwiecień br. posiedzeń komisji świadczeń socjalnych. W związku z powyższym w sprawach pilnych, w szczególności dotyczących konieczności ustalenia dochodu na członka rodziny danego pracownika Komisja upoważniła przewodniczącą lub zastępcę przewodniczącej każdej z Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i ustalania średniego dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby ZFŚS w 2020 r.Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ABC
600 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.100,00 zł na osobę
500 zł - przy dochodzie w rodzinie 2.100,01 zł - 5.000,00 zł

* Wniosek świadczenie dodatkowe ABC - rok 2020


Pracownicy Ananke Business Communication Sp. z o.o. otrzymają dodatkowe świadczenie wielkanocne ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stosowne porozumienie podpisane zostało w środę, 8 kwietnia br.

Zgodnie z podpisanym przez strony (pracodawcę oraz organizacje związkowe) porozumieniem pracowniom ABC wykonującym usługi w imieniu Spółki na rzecz: ArcelorMittal Poland S.A., PUK KOLPREM Sp. z o.o., ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o oraz Arcelor Mittal FCE wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od dochodów przypadających na członka w rodzinie.

Pracownicy ABC pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 kwietnia 2020 r. otrzymają w dniu 10 kwietnia 2020 r. świadczenie ...
>> WIĘCEJ >>Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy Sp. z o.o.
600 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.000 zł na osobę;
500 zł - przy dochodzie w rodzinie przekraczającym 2.000 zł

* Wniosek świadczenie dodatkowe Sanpro Synergy - rok 2020


Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sanpro Synergy Sp. z o.o. podjęła decyzji o wypłacie dodatkowego świadczenia wielkanocnego ze środków ZFŚS. Posiedzenie komisji odbyło się 6 kwietnia br.

Komisja ZFŚS podjęła decyzję o wypłacie pracownikom Sanpro Synergy dodatkowego świadczenia, którego wysokość uzależniona jest od dochodów przypadających na członka w rodzinie danego pracownika.

Ze względu na sytuację epiemiologiczną komisja zdecydowała, że świadczenie zostanie wypłacone wszystkim pracownikom będącym w zatrudnieniu w spółce na dzień 10 kwietnia 2020 r., którzy otrzymali podobne świadczenie na Boże Narodzenie w 2019 roku. Wnioski te bowiem złożone przez pracowników w 2019 r. ...
>> WIĘCEJ >>Dodatkowe świadczenie z ZFŚS i wstrzymanie rozmów płacowych
600 - przy dochodzie na członka rodziny do 2.100 zł;
500 - przy dochodzie w przedziale od 2100,01 do 5000 zł.

* wniosek o dodatkowe świadczenie z ZFŚS z oświadczeniem w 2020 04


Zawieszone do maja zostały negocjacje w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz rozmowy dotyczące uregulowania dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Strony Dialogu Społecznego zarekomendowały natomiast Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych niezwłoczne uruchomienie wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego do 10 kwietnia br.

Porozumienie w zakresie zawieszenia rozmów płacowych i dodatkowego odpisu na ZFŚS zawarte zostało z pracodawcą 2 kwietnia br. Zawarto w nim również rekomendację skierowaną do GKŚS niezwłocznego uruchomienia wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego, w którym przy ustalaniu kryteriów wypłaty... >> WIĘCEJ >>Kolejna zmiana miejsca obsługi ZFŚS
Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres socjalny.partner@impel.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami:

32 792 75 69
32 735 50 12
664 983 553
532 756 195

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Budynek Polikliniki Dąbrowskiej - Biuro Podróży (ZFŚS AMP)


Pracodawca poinformował o kolejnej zmianie stałego miejsca obsługi socjalnej prowadzonej przez Sanpro Synergy sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Od 4 maja br. do odwołania obsługa socjalna prowadzona jest w Biurze Podróży w Dąbrowie Górniczej - w budynku Polikliniki Dąbrowskiej - w miejscu, gdzie prowadzona jest również obsługa turystyczna.

Pracodawca jednocześnie przypomniał, że od 17 marca do odwołania obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się będzie bez bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń. Wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu należy załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty.

W Biurze Podróży dostępna jest skrzynka, do której pracownicy mogą wrzucać wnioski w zakresie ZFŚS.

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:

www.zfss.bppartner.com.pl -> Pliki do pobrania.Obsługa socjalna w nowym miejscu

Od 4 maja 2020 r. obsługa socjalna zostanie przeniesiona do budynku rehabilitacji - obok apteki. Do końca kwietnia obsługa socjalna prowadzona będzie w dotychczasowym miejscu.

Jak poinformowała spółka Sanpro Synergy - prowadząca obsługę socjalną pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - od 4 maja br. obsługa socjalna pracowników zostanie przeniesiona do biura spółki znajdującego się w budynku rehabilitacji obok apteki.

Za przyczynę zmian pracodawca podał dotkliwy wpływ wywierany przez epidemię COVID-19 na świadczone przez Sanpro Synergy usługi, w tym drastyczny spadek sprzedaży usług turystycznych, co z kolei powoduje konieczność zminimalizowania przez firmę kosztów prowadzonej działalności.

Do końca kwietnia obsługa socjalna pracowników prowadzona będzie w dotychczasowym miejscu - w budynku DAMM - 3. Miejsce obsługi turystycznej pozostaje bez zmian - Budynek Polikliniki Dąbrowskiej.Bezpośrednia obsługa socjalna w nowym miejscu
Wszystkie wnioski dotyczące funduszu udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl w zakładce "Pliki do pobrania".

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres:
socjalny.partner@impel.pl

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.,
Al. Piłsudskiego 92,
41-308 Dąbrowa Górnicza

Budynek Polikliniki Dąbrowskiej
Biuro Podróży (ZFŚS AMP).


Od dnia 11 maja br. została wznowiona bezpośrednia obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Obsługa socjalna pracowników znowu prowadzona jest w sposób bezpośredni. Zmianie natomiast po raz kolejny uległo miejsce prowadzonej obsługi, która aktualnie odbywa się w Biurze Podróży - Budynku Polikliniki Dąbrowskiej.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz dla zachowania bezpieczeństwa w biurze obsługującym ZFŚS będą obowiązywały następujące zasady:

* obsługa Klientów wyłącznie w maseczkach;
* zachowanie bezpiecznej odległości 2 m;
* korzystanie z jednorazowych długopisów lub posiadanie własnego
* dezynfekowanie rąk po wejściu do biura;
* w biurze może przebywać max 2 Klientów jednocześnie;
* płatności bezgotówkowe.

Wszystkie sprawy związane z obsługą socjalną nadal można załatwiać poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty. W Biurze Podróży dostępna jest również skrzynka, w której można zostawiać wnioski w zakresie ZFŚS bez kontaktu z pracownikami obsługi.Badania wstępne, okresowe i kontrolne w bieżącej sytuacji

Zawieszona została konieczność wykonania badań okresowych w czasie trwania pandemii - ich ważność została przedłużona do czasu ustania zagrożenia plus sześćdziesiąt dni. Jeżeli chodzi o badania wstępne i kontrolne - pomimo, że nie uległy one zawieszeniu - został umożliwiony inny ich tryb wykonywania w przypadku zamknięcia Ośrodka Medycyny Pracy.

Wykonywanie badań okresowych zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. zostaje zawieszone z mocą wsteczną od dnia 8 marca 2020 r

Zawieszenie dotyczy również obowiązku wykonywania: badań pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, wykonywanych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami lub po rozwiązaniu stosunku pracy (jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami); badań kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy; okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych wynikających z przepisów ustawy o transporcie kolejowym. ...
>> WIĘCEJ >>


Pomiar temperatury przy wejściu do AMP

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzone zostały w ArcelorMittal Poland prewencyjne kontrole na bramach oddziałów. Kontrolą zostaną również objęte wejścia do budynków i obiektów należących do AMP znajdujących się poza bramami.

Jak poinformował pracodawca - kontrole polegają na pomiarze temperatury osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu. Pomiar odbywa się za pomocą termometrów bezdotykowych i kamer termowizyjnych. Kontrole wykonywane są przez odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych pracowników ochrony.

Osoby, których temperatura ciała przekracza 38 stopni C, nie będą wpuszczane na teren oddziałów ani obiektów AMP. W takim przypadku pracownik otrzyma ulotkę zawierającą informacje o dalszym sposobie postępowania, a także numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Każdy pracownik jest zobowiązany do zawiadomienia o nieobecności swojego bezpośredniego przełożonego.Msza święta w intencji Hutników

Uroczysta Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin odprawiona zostanie - jak co roku - 4 maja, o godz. 18.00 w Kościele p.w. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu (ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2).

W związku z bieżącą sytuacją oraz licznymi ograniczeniami związanymi z pandemią - istnieje możliwość duchowego uczestnictwa we Mszy św. za pomocą transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCburufXk6q_VhXuc1CPvSYg/live

Serdecznie zapraszamy!Obsługa ZFŚS bez bezpośredniego kontaktu
Jak poinformował przedstawiciel Sanpro Synergy (dawne BP Partner) - w związku z wprowadzeniem ograniczeń mających na celu zapobieganie ryzyku związanemu z możliwością rozprzestrzeniania się wśród pracowników AMP wirusa COVID-19, od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania obsługa ZFŚS prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy odbywać się będzie bez bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń.


Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywać się będzie bez bezpośredniego kontaktu.

Wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu należy załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty.
Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.pl -> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres:
socjalny.partner@impel.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 32 792 75 69; 32 735 50 12; 664 983 553; 532 756 195.
Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską: Sanpro Synergy Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Budynek DAMM 3.Kontakt z koordynatorami kadrowymi

Do odwołania są zamknięte biura koordynatorów kadrowych. Kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, poprzez infolinię oraz skrzynki, w których pracownicy mogą pozostawić formularze.

W związku z obecną sytuacją, biura koordynatorów kadrowych aż do odwołania są zamknięte. Pracodawca jednak zachęca do kontaktu z działem kadrowo-płacowym poprzez pocztę elektroniczną oraz infolinię. Przed wejściem do kadr ustawione zostały także specjalnie zabezpieczone skrzynki, w których pracownicy mogą pozostawić formularze..

Skany dokumentów i sprawy wymagające realizacji można przesyłać z sieci firmowej AM na adres POLSSCE@myHR.arcelormittal.com przy czym konieczne jest prawidłowe wpisanie nazwy w tytule wiadomości, odpowiedniej dla poszczególnych lokalizacji i spółek:

HR AMP DG <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Dąbrowa Górnicza
HR AMP KR <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Kraków
HR AMP S-c <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Sosnowiec
HR AMP Św <nazwisko> - pracownicy AMP w lokalizacji Świętochłowice, Chorzów
HR ZKZ <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Zdzieszowice
HR KOL <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w KOLPREM Sp. Z o.o.
HR GS <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w Grupie Serwisowej
HR BCOE <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w BCOE
HR AMFCE <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w AM FCE Poland
HR TAMEH <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w Tameh Polska Spółka z o.o.
HR AMCL <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w AM Commercial Long Poland Sp. z o.o.
PY CUT <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w Cutiron


Komunikat MPKZP przy AMP
Wypełnione wnioski będzie można wrzucać do skrzynki pocztowej wiszącej na ścianie w przedsionku korytarza wspólnego z Działem Kadr.

Druki można pobrać na stronie internetowej pod adresem:
www.mpkzpdg.pl


W związku ze szczególną sytuacją, Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej podjął następujące decyzje w sprawie bieżącej obsługi interesantów:

Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania całkowicie zostaje zamknięty dla interesantów punkt obsługi MPKZP DG, bez możliwości osobistego przyjmowania przez pracownika obsługi kasy dokumentów w formie papierowej. Druki są do pobrania ze stolika ustawionego w przedsionku korytarza wspólnego z Działem Kadr.

Celem potwierdzenia weryfikacji złożonego wniosku i dalszych kroków dotyczących jego realizacji, zainteresowani powinni kontaktować się telefonicznie z biurem obsługi MPKZP, tel. +48 32 776 8670.AKCJA PROTESTACYJNA !!!


Zebrania sprawozdawcze zostały odwołane!

Ustalone zebrania sprawozdawcze NSZZ "Solidarność" w poszczególnych Zakładach/Spółkach zostają odwołane. Powodem jest sytuacja wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego Prezydium dąbrowskiej Solidarności w dniu 16 marca br. podjęło decyzję o odwołaniu zaplanowanych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych Komisjach Zakładowych/Spółek.

W chwili obecnej utrzymany zostaje wyznaczony termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na dzień 24 kwietnia 2020 r.

MZD odbędzie się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" - w Katowicach, ul. Floriana 7. Rozpocznie się o godz. 8.00.

Dla delegatów zorganizowany będzie transport - wyjazd autokaru spod budynku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00.

W przypadku odwołania MZD lub zmiany jego terminu - będziemy Państwa o tym informować.DROGA KRZYŻOWA LUDZI PRACY W ROKU 40LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI
TRANSMITOWANA BĘDZIE W INTERNECIE w dniu 3 kwietnia br. godzina 17.00


Zobacz zaproszenine na kanale youtube: hwww.youtube.com/watch?v=a88sPT676I4

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy, która będzie transmitowana poprzez łącza internetowe 3 kwietnia o godz. 17.00, w obliczu dramatycznej sytuacji świata pracy w Polsce, która wcześniej została odwołana z powodu kwarantanny.

W ten niezwykły sposób połączymy się we wspólnej modlitwie w intencji ludzi pracy różnych zawodów.
Będziemy modlili się również o pracę dla wszystkich, którym grozi w obecnym czasie jej utrata.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie za tych, których praca w tym czasie wymaga niezwykłej odwagi i poświęcenia. Za pracowników służby zdrowia, handlu, służb mundurowych i wielu innych zawodów od których zależy nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

Poniżej linki pod którymi 3 kwietnia o godz. 17.00
będzie prowadzona transmisja Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy:

Kanał youtube muzeum ks. Jerzego Popiełuszki
www.youtube.com/channel/UCVIvTaJZ68HgbhzvcN3q7_w
Strona internetowa
www.popieluszko.net.pl
Profil na Facebook
www.facebook.com/ksJerzyPopieluszko/

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy.
>> WIĘCEJ >>Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji odwołane!

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że zaplanowane na 25 marca br. posiedzenie MK decyzją Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" AMP - D.G. zostało odwołane.


Zwrot za kartę multisport i multiactiv, zmiana godzin pracy w socjalnym
Spółka Sanpro Synergy (dawna BP Partner) jednocześnie poinformowała o zmianach godzin pracy - biuro w Dąbrowie Górniczej w terminie do 25 marca br. pracować będzie w godzinach 7.00 - 15.00.


W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiczego i związanym z tym zamykaniem obiektów przez część siłowni i basenów, Sanpro Synergy - spółka obsługująca Zakładowy Fundusz Socjalny (wcześniej BP Parter) poinformowała, że zwrot zapłaty płatności za kartę multisport i multiactiv za miesiąc kwiecień 2020 r. będą uwzględniane tylko do 20 marca 2020 r.

Przedstawiciele Sanpro Synergy przekazali, że zwrot za kartę multisport i multiactiv za miesiąc kwiecień 2020 r. będzie dokonywany w taki sam sposób, w jaki nastąpiła za nią zapłata tj. przelewem, gotówką lub bezpośrednio na kartę płatniczą. Jeżeli klient opłacał kartę Multisport bezpośrednio w biurze spółki, by uzyskać zwrot musi koniecznie przedstawić paragon z kasy fiskalnej lub wydruk z terminala. Tylko na tej podstawie spółka uwzględni prośbę o zwrot.Wysokość dodatków: zmianowego i nocnego w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. w ArcelorMittal Poland S.A. wzrosły dodatki: zmianowy oraz za pracę w godzinach nocnych.

Nową wartość dodatków podał pracodawca 14 stycznia br. Jak poinformował stronę związkową - z dniem 1 stycznia 2020r. nowe wysokości dodatków wynoszą:

- zmianowy dodatek kwotowy - 6,23 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy, co oznacza jego wzrost o 0,26 zł;
- dodatek nocny - 4,04 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. w godz. od 22.00 do 6.00, co oznacza jego wzrost o 0,17 zł.


Stanowiska strony społecznej: w sprawie ZFŚS i podwyżek płac* stanowisko organizacji związkowych ws wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników AMP S.A. i Spółek grupy AMP S.A. w 2020 roku
*
stanowisko organizacji związkowych ws negocjacji Regulaminu ZFŚS na 2020 r. w AMP S.A.


Od stycznia 2020 r. w ArcelorMittal Poland S.A. są problemy z działalnością socjalną, które wynikają z braku porozumienia w zakresie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 r.

W martwym punkcie utknęły również negocjacje płacowe na 2020 r. - poza wymianą pism, nie odbyło się żadne spotkanie negocjacyjne.

Solidarność zirytowana jakością dialogu społecznego zorganizowała spotkanie wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w AMP, podczas którego podjęto ważne stanowiska.

Co istotne - pod Stanowiskami podpisali się reprezentanci wszystkich Związków Zawodowych, jakie w AMP działają.


Zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do 30 września

Nie wszyscy pracownicy - z różnych powodów wykorzystali przysługujący w 2019 r. limit dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami - powinni go wykorzystać najpóźniej do 30 września 2020 r.

Kodeks Pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego prawa nie może się zrzec. Wymiar przysługującego urlopu w danym roku wynosi 20 dni - w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony powyżej 10 lat - do okresu zatrudnienia wlicza się również z tytułu ukończenia szkoły:
>> WIĘCEJ >>


Kalendarz świąt w 2020 roku

Dwa dodatkowe dni wolne: 14 sierpnia i 24 grudnia wyznaczył pracodawca na 2020 r. w zamian za święta wypadające w sobotę

W 2020 r. będziemy pracować dłużej, aniżeli w roku 2019. Rok 2020 jest rokiem przestępnym i liczyć będzie 366 dni, z czego do przepracowania mamy 253 dni, a 113 dni jest wolnych od pracy. Kalendarz dni ustawowo wolnych na przyszły rok przedstawia się następująco:

* 01 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki;
* 06 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli;
* 12 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;
* 13 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;
* 01 maja (piątek) - Święto Pracy;
* 03 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;
* 31 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
* 11 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;
* 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego;
* 01 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych;
* 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości;
* 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie;
* 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ponadto W ArcelorMittal Poland pracownicy mają dodatkowy dzień wolny od pracy gwarantowany Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy - Dzień Hutnika obchodzony 4 maja, który w 2020 r. wypada w poniedziałek. Dla pracowników AMP zatrudnionych w jednozmianowej, dwuzmianowej i trzyzmianowej organizacji czasu pracy dniami wolnymi są wszystkie soboty, gdyż zgodnie z par. 19 "Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy dzień wolny wyznaczony zostanie w innym dniu niż sobota".

Ze względu na dwa dni wolne wypadające w sobotę - pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia w zamian innych dni wolnych od pracy i tak za dzień 15 sierpnia wolne będzie w piątek, 14 sierpnia 2020 r., a za 26 grudnia wolne będzie w czwartek, 24 grudnia 2020 r.

Przypominamy, że powyżej wymienione dni wolne - w przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP pomniejszają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym - art. 147 KP stanowi, iż w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.
MZD oraz zebrania sprawozdawcze


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "SOlidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Zebrania sprawozdawcze poszczególnych komisji NSZZ "Solidarność" mają się odbyć do 10 kwietnia br.

Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza Uchwałą wyznaczyła termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów dąbrowskiej Solidarności na dzień 24 kwietnia 2020 r. MZD odbędzie się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" - w Katowicach, ul. Floriana 7. Rozpocznie się o godz. 8.00.

Dla delegatów zorganizowany będzie transport - wyjazd autokaru spod budynku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00.

Międzyzakładowa Komisja jednocześnie wyznaczyła ostateczny termin, do którego powinny zostać przeprowadzone zebrania sprawozdawcze w poszczególnych Komisjach Wydziałowych/Spółek na dzień 10 kwietnia 2020 r.

Dotychczas zgłoszono następujące terminy zebrań sprawozdawczych:

- Zakład Walcownia Duża (DWG) - 17 marca br. godz. 14.00, świetlica;
- GU - 19 marca br. godz. 14.00, budynek związkowy DAMM 4 s. 119;
- Zakład Energetyczny PED - 25.03 br. godz. 14.00, jadalnia ZEN.

O kolejnych zgłoszonych terminach zebrań będziemy na bieżąco Państwa informować.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że kolejne posiedzenie MK odbędzie się 25 marca br. (środa) o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119.

Obecność Członków MK jest obowiązkowaNiedostępność HR w okresie świątecznym

Jak poinformował pracodawca - od 20 do 31 grudnia 2019 r. dział HR będzie niedostępny.

Obsługa kadrowo-płacowa będzie dostępna 27 i 30 grudnia 2019 r.

Infolinia do obsługi kadrowo-płacowej (32) 784 48 84 będzie niedostępna od 23 do 31 grudnia 2019 r.


Zmiana pracy BP Partner w okresie świątecznym

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym Biuro Podróży Partner poinformowało o zmianie godzin pracy w tym czasie.

Pracodawca przekazał harmonogram pracy BP PARTNER BPO podczas przerwy świątczno-noworocznej. Biuro będzie czynne:


* 23.12.2019 poniedziałek - godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 16.00, w Świętochłowicach od godz. 9.00 do godz. 15.00;
* 24.12.2019 wtorek (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) - godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 12.00. W Chorzowie i Sosnowcu - nieczynne;
* 25.12.2019 środa (pierwszy dzień Bożego Narodzeni) - nieczynne;
* 26.12.2019 czwartek (drugi dzień Bożego Narodzenia) - nieczynne;
* 27.12.2019 piątek - nieczynne;
* 30.12.2019 poniedziałek - godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 16.00, w Świętochłowicach od godz. 9.00 do godz. 15.00;
* 31.12.2019 wtorek (Sylwester) - godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 12.00, w Chorzowie i Sosnowcu - nieczynne.Pensja minimalna w 2020 r. wyniesie 2.600 zł
Rząd planuje, że w kolejnych latach minimalne wynagrodzenie jeszcze bardziej wzrośnie - w 2021 r. ma wynosić 3.000 zł, a w 2023 r. wzrośnie do 4.000 zł. Płaca minimalna w 2019 r. wynosi 2.250 zł., stawka godzinowa natomiast 14,70 zł.


Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wyniesie 2.600 zł brutto. Najniższa stawka godzinowa ma wynosić natomiast 17 zł brutto.

To rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od nowego roku pracownicy muszą za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymać kwotę 2.600 zł brutto, co daje wynagrodzenie do ręki 1.878 zł. Stawka godzinowa wyniesie 17 zł brutto, co daje 11 zł za godzinę pracy do ręki pracownika.

Ponadto od 1 stycznia 2020 r. do płacy minimalnej nie będą wliczane dodatki za wysługę lat (staż pracy). Dotąd wyłączenie z minimalnej płacy dotyczyło tylko pracy w godzinach nadliczbowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. Poza wymienionymi powyżej do płacy minimalnej wchodzą wszelkie inne składniki płacowe, jakie pracownik otrzymuje w ramach wynagrodzenia.NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że nadzwyczajne posiedzenie MK odbędzie się 06 marca br. (piątek) o godz. 14.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119.

Obecność Członków MK jest obowiązkowaRekrutacja w chmurze dla wszystkich pracowników

Rekrutacje to jeden z filarów każdej firmy. Procesy związane z tym obszarem generują wiele interakcji i wymagają czytelnej, przyjaznej formy dla użytkowników po wszystkich stronach działań rekrutacyjnych: dla kierownika rekrutującego, kandydata, rekrutera. Dlatego w ramach digitalizacji procesów HR-owych, już w grudniu tego roku zaczniemy korzystać z nowej platformy w tzw. "chmurze".

Efektem uruchomienia platformy będzie znaczne uproszczenie procesów związanych z rekrutacją, większa transparentność i dostępność dla wszystkich stron uczestniczących w rekrutacji.

Zarówno kandydaci, jak i ci, którzy szukają pracowników, korzystać będą z jednego, prostego w obsłudze systemu. W nim każdy z nas będzie w stanie błyskawicznie znaleźć wszystkie oferty pracy (także zagraniczne), łatwo zaaplikować oraz sprawdzić status swojej aplikacji. Kierownicy, którzy poszukują nowych osób do swoich zespołów, będą w łatwy sposób składać zapotrzebowanie na rekrutację oraz doglądać procesu z poziomu swojego konta użytkownika. Ponadto każdy użytkownik będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia informujące o statusie danej rekrutacji.

- Naszym celem jest wdrożenie takiego narzędzia, które będzie przyjazne dla użytkowników i dzięki któremu dostęp do informacji będzie możliwy w każdym miejscu i czasie. Przenosimy procesy z symbolicznej "kartki papieru" do tzw. "chmury", czyli krótko mówiąc na wirtualny dysk, który zapewnia taki dostęp i jest w pełni bezpieczny - wyjaśnia Agnieszka Gałka-Woźniak, szef Biura GEDP, Szkoleń i Rekrutacji.

Wgląd do systemu będzie możliwy z każdego miejsca z dostępem do Internetu, poprzez zakładkę "Kariera" na naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy pracownik będzie posiadać w systemie automatycznie wygenerowane konto, dzięki czemu po wybraniu opcji dla pracowników będzie mógł zapoznać się także z wewnętrznymi ofertami pracy, zaaplikować lub polecić znajomego.

Dotychczas platforma znalazła swoje zastosowanie w Bremie, która odpowiedzialna była za wdrożenie pilotażowe. Następne w kolejce są spółki na terenie Polski - oprócz ArcelorMittal Poland system obejmie także ArcelorMital BCoE, Kolprem oraz ArcelorMittal Service Group. Rozwiązanie jest obecnie testowane - w pełni dostępne będzie u nas jeszcze w grudniu tego roku.

(informacja pracodawcy)38 lat po pacyfikacji Kopalni "Wujek"

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 38 rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek, które odbędą się 16 grudnia 2019 r. w Katowicach.

16 grudnia 1981 r. w wyniku pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego Wujek śmierć poniosło 9 górników: Jan Stawisiński, Joachim Józef Gnida, Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Ryszard Józef Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając. 23 górników zostało rannych.

Ranni w prowadzonej akcji licznie byli także milicjanci i żołnierze. Wydarzenia z KWK Wujek były największą tragedią stanu wojennego w Polsce.

Obchody rocznicowe pacyfikacji kopalni Wujek rozpoczną się odprawioną o godz. 16.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - ul Piękna 8, Katowice.

O godz. 17.15 nastąpi przemarsz pod Krzyż - Pomnik Poległych Górników przy kopalni "Wujek", gdzie następnie o godz. 17.45 kontynuowane będą uroczystości, apel poległych, składanie wieńców i kwiatów (Plac NSZZ "Solidarność", Katowice).

Dąbrowska Solidarność organizuje transport na obchody rocznicowe - wyjazd 16 grudnia br. o godz. 14.00 spod budynku związkowego DAMM 4. Osoby zainteresowane proszone są o zapisy w sekretariacie Związku osobiście (pok. nr 6) lub telefonicznie - 61 05.

Uroczystości objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

FOTO galeria
Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -